I början av november presenterade regeringen en lagrådsremiss med en rad förslag som utgör nästa steg i arbetet med att reformera primärvården.

Nu har regeringen överlämnat en proposition med förslagen till riksdagen. Det handlar bland annat om att tydliggöra i lagen att val av utförare i primärvården ska ske genom listning. Dessutom ska möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt förtydligas.

Regeringen föreslår också att varje region ska inrätta en digital listningstjänst samt att patienter bara ska kunna byta utförare högst två gånger per år.

I propositionen finns också ett förslag till lagstadgad möjlighet till listningstak, det vill säga en tillfällig begränsning av antalet listade patienter på en vårdcentral. Syftet är att undvika situationer med långa väntetider för patienterna och ohanterlig arbetsmiljö på vårdcentralerna.

En fast läkarkontakt bör vara en specialist i allmänmedicin, en ST-läkare i allmänmedicin eller en läkare med likvärdig kompetens. Dessutom bör barnläkare kunna vara fast kontakt för barn, och geriatriker för äldre. Regeringen ska uppdra åt en myndighet att se över vad som kan anses vara likvärdig kompetens.

Utöver detta anser regeringen att integrationen mellan fysisk och digital vård behöver öka. Därför anser regeringen att regionerna bör ställa höga krav på både fysisk och digital tillgänglighet hos utförare som vill bedriva primärvård.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs mer:

Läkarförbundet saknar listning på läkare i primärvårdsreformen

Regeringen vill lagstifta om listning på vårdcentral