Illustration: Mostphotos

Pandemin har på olika sätt präglat läkarkårens arbetsmiljö och vardag även i år, enligt den enkät som Läkartidningen skickat ut till landets alla lokala läkarföreningar. Flera föreningar betonar på olika sätt arbetsbördan under det gångna året, den uteblivna kompensationen för läkarkårens insatser och den tunga belastning som väntar när vårdskulden efter pandemin ska kapas.

Men lokalt är också helt andra frågor stora snackisar. I Västmanland kämpar läkarföreningen i motvind för egna arbetsytor när det första spadtaget inför det nya akutsjukhuset i Västerås tas nästa år, och i Norrbotten har en omorganisation gjort det »nästintill omöjligt för läkare att söka chefstjänster« om de samtidigt vill jobba kliniskt. Samtidigt firar läkarföreningen i Uppland att Ivo sätter press på Akademiska sjukhuset och läkarna i Jönköpings län gläds åt stärkta krav på arbetsgivaren att få ut flextimmar i ledig tid.

Se svaren på Läkartidningens enkät nedan.

Frågor:

 1. Vad var det viktigaste som hände 2021?
 2. Vilken fråga är viktigast att driva under 2​022?

Värmlands läkarförening
Ordförande Christofer Lindholm:

 1. Under 2021 har vi jobbat hårt för att få till en bra dialog med hälso- och sjukvårdsledningen så att vi respekterar varandras roller. Jobbet har verkligen gett resultat, vi har nu samtal och dialog tidigt i processen och samverkar ordentligt som vi tycker att samverkan ska vara. I övrigt har vi jobbat hårt för att även läkare ska få den vila och återhämtning som vi behöver.
 2. Under 2022 kommer vi fortsätta jobbet för att få till fler AT-, BT-, samt ST-platser i regionen. Vi är en region som är beroende av att vi utbildar våra egna specialister och för att det ska gå så snabbt som möjligt behöver vi ordna så att fler underläkare går igenom AT/BT och ST. Vi jobbar även för att läkare ska vilja bli kvar i Värmland.

Västmanlands läkarförening
Ordförande Joanna Bergh:

 1. Covidrelaterade frågor; ändrade arbetsuppgifter, arbetsmiljöfrågor, till exempel läkares arbetsmiljö för att arbeta ikapp den uppskjutna vården, vaccin för oss vårdanställda.
 2. Bevakning och påverkan av frågor gällande det nya akutsjukhuset som ska byggas i Västerås (NAV) där planeringen är i full gång och arbetsgivaren enligt oss inte är lyhörd för våra åsikter. Den viktigaste punkten där vi inte känner att vi får gehör är egen arbetsplats eller administrativa ytor för läkare.

Västra Götalands läkarförening
Ordförande Emelie Hultberg:

 1. Västra Götalandsregionen meddelade våren 2021 att de hade för avsikt att säga upp vårt lokala kollektivavtal gällande jourkomp. Vi tecknade till slut ett kollektivavtal om övergångsbestämmelser som möjliggör ett utökat uttag av ledigheter, men är långt ifrån nöjda med innehållet eller tajmningen för förändringen. Sedan valde regionen att inte tilldela läkarna något av den extra lönesatsningen som görs inför 2022 trots att läkarna ligger längst ifrån rikssnittet (både i krontal och procentuellt) av alla yrkesgrupper inom vården.
 2. Tre frågor: Lön, arbetstider och arbetstider. Västra Götalandsregionen har landets sämsta läkarlöner. Sahlgrenska universitetssjukhuset ligger extra illa till. Vårt mål är löner i nivå med rikssnittet. Under 2022 kommer stort fokus ligga på att kartlägga processer för lönesättning, beslut om lönenivåer samt påverka inför budget 2023 så att läkarna då får ta del av den lönesatsning som förväntas komma. När det gäller arbetstider är det fortsatt fokus på att skapa hälsosam schemaläggning där återhämtning regelbundet säkras upp. Vi anser att läkare i klinisk tjänstgöring regelmässigt ska ha rätt till övertidsersättning då vi ser problem med att mycket övertid döljs i flextidssaldon. Sedan ser vi att utbildning för specialistläkare under flera år minskat. Det har blivit extra illa under pandemin. Extra fokus kommer läggas på att följa upp och se till att alla specialistläkare har en individuell skriftlig utvecklingsplan.

Örebro läns läkarförening
Ordförande Lars Edling och vice ordförande Josefin Gerdevåg:

 1. Efter ett antal års påtryckningar från läkarföreningen nådde vi till sist samsyn med arbetsgivaren kring att löneläget för läkare i Region Örebro län var oskäligt lågt och behövde korrigeras. Detta ledde till rejäla höjningar för AT-läkare, ST-läkare, specialister och överläkare/distriktsläkare.
 2. Att komma i mål med det lokala kollektivavtal om arbetstid som vi partsgemensamt arbetat med sedan några år tillbaka.

Östergötlands läkarförening
Ordförande Niklas Theorin:

 1. Det var positivt att coronavaccinerna överhuvudtaget kom. Utmanande är vårdskulden och den uppskjutna vården. Det är ett problem både för patienterna och läkarkåren. För oss innebär det en etisk stress att ha tvingats »välja bort« nödvändiga åtgärder och en ökad arbetsbelastning när vi nu ska försöka hantera dels det ordinarie sjukdomspanoramat men också patienter som fått vänta och under tiden i många fall blivit sjukare än tidigare.
 2. Återhämtning och rimlig arbetsbelastning, det går inte att hetsa fram en lösning på den uppskjutna vården. En förstärkning av primärvården är också viktigt.

Stockholms läkarförening
Ordförande Johan Styrud:

 1. Viktigaste frågan 2021 var covid-19 och hur vi har behandlat den pandemin i samhället. Sjukvården har försökt fortleva trots detta. Vi har nu en enorm upparbetat skuld med patienter, utbildning, fortbildning och forskning. Jag tror många inte förstår hur stor denna skuld är. Många hade räknat med att det skulle blåsa över snabbt men det har inte hänt. Sedan har arbetsmiljön påverkats hela tiden. Trycket på vården har varit enormt.
 2. För 2022 kommer det bli en utmaning att återkomma till normal vård och samtidigt betala av denna enormt stora skuld. Vi måste ha en arbetsmiljö som gör att vårt arbete blir långsiktigt. Sjukvården behöver ha en bättre beredskap för olika typer av påverkan, bättre organisation och lite luft i systemet. Sjukvården kommer att kosta mer pengar.

Jämtlands läns läkarförening
Ordförande Annika Östling:

 1. Arbetet som våra lokala skyddsombud har påbörjat. Läkarföreningen har nu sju så kallade 6 6:a-anmälningar hos Arbetsmiljöverket från Östersunds sjukhus och primärvården. Dessa har lett till inspektioner av arbetsmiljön och kommer troligtvis leda till flera förelägganden om vite. Det är ett långsiktigt arbete som skyddsombuden påbörjat. Det är inom ramlagar som Arbetsmiljölagen vi som fackförening har reella mandat att driva våra medlemmars frågor.
 2. Arbetsmiljö med hållbart arbetsliv. Primärvårdsreform med lista på läkare. Vi måste nå ett övergripande samtal i Sverige om vilken vård som ska omfattas av skattepengarna och säkerställa att tillgången till vård blir jämlik över hela landet oberoende av lokala ekonomiska förutsättningar.

Ångermanlands läkarförening
Ordförande Andreas Koro:

 1. Nedläggning av vårdplatser där Iva-platserna i Sollefteå stått i fokus. Sjunkande antal vårdplatser även i Örnsköldsvik och Sundsvall har varit viktiga händelser.
 2. Kompetensförsörjningen. I synnerhet i primärvård, i balans med en god arbetsmiljö.
Norrbottens läkarförening
Ordförande Gunilla Engström:
 1. I vår region har det genomförts en omställning av hela verksamheten. Sjukvården delades in i fem divisioner, utan hänsyn till geografi, man har försökt organisera efter funktion. Det innebär till exempel att akutsjukvården på de fem sjukhusen, från Kiruna i norr till Piteå i söder, leds av en verksamhetsområdeschef. Internmedicin planerades ha en verksamhetschef för hela länet och så vidare. Det har blivit näst intill omöjligt för läkare att söka chefstjänster om de fortfarande vill ha kvar klinisk tjänstgöring och viljan att ge chefstjänster till läkare finns inte då det innebär en person mindre i kliniken. Ett syfte med omställningen torde ha varit att öka den medicinska kompetensen på högre chefsnivåer och på verksamhetsnivå. Det har inte lyckats i tillräcklig omfattning.
 2. Stagnerad löneutveckling kontra att vi är lägst antal läkare i Sverige. Att få till ett förhandlingsklimat i lönerevisionen som är värt namnet. De senaste gångerna har vi förhandlat med personer som inte har mandat och det har påverkat förtroendet för regionen som arbetsgivare och för deras personalpolitik. Vi har ännu inte fått någon kompensation att tala om för alla insatser som gjorts under pandemin. Tvärtom står vi nu inför en förtroendekris där vi inte får några indikationer på att arbetsgivaren ser behov av dialog och förhandling.

Västerbottens läns läkarförening
Ordförande Cecilia Nordenson:

 1. Det viktigaste som inträffat under året är framför allt relaterat till arbetstid/villkor, uppsägning av flexavtalet från årsskiftet 2020–2021 samt att regionen ville betala ut all gammal jourkomp i enlighet med de nya skrivningarna i specialbestämmelserna.
 2. Viktigaste frågan för 2022 är nog övertiden. Därutöver kommer vi att fortsätta jobba med flexfrågan och jourkompen. Bemanningen/kompetensförsörjningen, framför allt i primärvården där vi har flera hälsocentraler i länet som saknar fast anställd specialist, är en annan viktig fråga.

Blekinge läkarförening
Ordförande Jonas Andersson:

 1. Det fackliga arbetet under år 2021 har präglats av covid-19, brist på vårdplatser och stor brist på distriktsläkare. Blekinge läkarförening har tillsammans med lokala Sylf, DLF och Sfam tagit fram ett program för att göra det mer attraktivt att arbeta som ST-läkare i primärvården och vi för kontinuerligt en dialog med arbetsgivaren för att våra förslag ska genomföras.
 2. Viktigast inför 2022 är att driva på för att göra det mer attraktivt att arbeta som läkare i primärvården i Blekinge och att arbeta för en bättre vårdplatssituation på sjukhusen. En förutsättning för att kunna bygga ut den nära vården och att förhindra att multisjuka äldre patienter åker fram och tillbaka mellan hemmet och sjukhusen är fler distriktsläkare som kan ta hand om patienterna i öppenvården.

Gästrike Hälsinglands läkareförening
Ordförande Anders Forsell:

 1. Hanteringen av covid-19-pandemin och hälsovalshandboken. Trots protester – både från lokalt och centralt håll – inklusive från Sfam och DLF – godkände regionfullmäktige den 30 mars den nya hälsovalshandboken, där kravet på att ha en specialist i allmänmedicin på plats på hälsocentralerna alla dagar är borttaget. DLF och Sfam har nu startat ett  namnupprop i protest mot beslutet – »Rädda Gävleborgs primärvård – sänk inte kompetenskraven« – som hittills fått 4 000 namnpåskrifter.
 2. Frågan om digitala vårdtjänster och dess potentiella inverkan på läkarnas arbetsmiljö.


Jönköpings Läns Läkarförening
Ordförande Bengt Hultberg:

 1. Arbetsgivaren kommer att betala ut kontantersättning för alla flextimmar som överstiger 40. Kravet på arbetsgivaren har dock stärkts där man måste ta fram en individuell handlingsplan under början av 2022 för alla som har mellan 15 och 40 timmar, och se till att ledig tid läggs ut före 31 maj 2022 för att minimera risken för struken flex när alla ska ned på max 15 timmar. Detta har varit en framgång då vi historiskt inom läkargruppen har fått mycket flextimmar strukna vid avstämning.
 2. Vår region har ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Tvärfackligt arbetar vi med att formulera mål för att vår arbetsgivare ska kunna leva upp till detta. Under 2022 är det också viktigt att vi får en lönerevision som ligger klart över märket på 1,6 procent. Att arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön, minska stressen och ohälsotalen kopplat till detta är också en mycket viktig fråga inför 2022.

Gotlands läkarförening
Ordförande Regina Göbel:

 1. Det viktigaste som hände 2021 i vården på Gotland har varit en så kallad »förändringsresa« som från och med 1 januari 2022 resulterar i en återgång till kliniker efter 11 år med en dysfunktionell »matrisorganisation«.
 2. Under det kommande året gäller det att få verksamheterna att fungera på bästa sätt. Majoriteten av verksamheterna (8 av 13) har fått en läkare som verksamhetschef. Verksamhetscheferna har återfått mandat för utveckling av hela verksamheten. Från facklig sida finns anledning att satsa på insatser för förbättrad arbetsmiljö. Förutsättningar för skyddsombud behöver förbättras. Jag hoppas att fler läkare kan ta på sig uppdrag som skyddsombud respektive huvudskyddsombud.

Upplands allmänna läkarförening
Ordförande Anna-Karin Agvald:

 1. Akademiska sjukhuset saknar vårdplatser och Inspektionen för vård och omsorg har under lång tid påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid sjukhusets akutmottagning. I september meddelade Ivo att sjukhuset hotas av vite på 20 miljoner kronor om man inte skapar 30 fler vårdplatser. Det känns skönt att vi äntligen får lite stöd i frågan om fler vårdplatser som kan vara den fråga vi drivit hårdast de senaste tio åren.
 2. Vi kommer fortsätta driva frågan om vårdplatser men även driva på hårdare och försöka med olika insatser locka fler läkare att söka tjänsterna som chefer i vården.
Sörmlands läkarförening
Ordförande Marie Engman:
 1. 2021 har fortsatt präglats av pandemin. Vi har behövt bevaka arbetstider och arbetsmiljö relaterat till det. En del förhandlingsarbete (förstärkningsavtalet). Vi påkallade även MBL-förhandling kring ett beslut om »stela« semesterregler, och som dessutom tolkades väldigt olika ute i verksamheterna. Parallellt med detta arbete gällande arbetsbeskrivning för våra beredskapsjourer i primärvården och den utredning som gjordes kring eventuella brister i hanteringen av pandemin ute på de särskilda boendena.
 2. Det kommer att vara viktigt att få ett bra utfall i lönerevisionen med tanke på den låga centrala siffran och samtidigt stigande KPIF (konsumentprisindex med fast ränta). Det är också viktigt att jobba för att återgå i normal verksamhet avseende utbildningar, kongresser etc. som satts på undantag för i princip alla kliniker och vårdcentraler under pandemin. Det är även viktigt att bevaka hur arbetet med »den uppskjutna vården« organiseras och ersätts.

Malmö läkarförening
Ordförande Staffan Larsson:

 1. Lokalfackligt skulle jag säga lönerevisionerna 2020 och 2021 som var intensiva.
 2. Arbetsmiljön för läkare. Vårdplatsfrågan på sjukhusen och ackrediteringsvillkor för vårdcentraler.

Nordvästra Skånes läkarförening
Ordförande Marie Wedin:

 1. Det som präglat året, förutom eller tack vare pandemin, är ett ökat antal medlemsärenden. Jag har tidigare aldrig varit med om dess like. Två lönerevisionsförhandlingar under 2021 har också kostat mycket kraft i synnerhet på Helsingborgs lasarett där kompetensen hos motparten varit alltför låg till skada för funktionaliteten i processen snarare än resultatet.
 2. Den viktigaste frågan 2022 får nog sägas vara beslutet om att det nya sjukhuset i Helsingborg ska ligga på en ny lokalisation utanför staden i stället för att det befintliga ska byggas om.

Östra Skånes läkarförening
Ordförande Sahar J. Baloo:

 1. ÖSLF valde för 2021 att gå in mer aggressivt i lönerevisionen med högre krav på arbetsgivaren för att säkerställa en god löneutveckling. Framför allt ST-läkare. Vi lyckades sätta igång en process till att försöka utveckla en ST-lönetrappa som ska ske utanför lönerevision och fortsätter med detta arbetet. Detta för att undvika låga ingångslöner och att ST-läkarnas obefintliga spännvidd blir på bekostnad av kollektivet.
 2. Underläkarnas löneutveckling och låga ingångslöner är ett problem och något vi behöver fortsätta hitta medel för att förändra utanför lönerevisionsarbetet.