Fribeloppet innebär att studenter som har studiemedel kan ha inkomster upp till ett visst belopp innan det påverkar studiemedel eller studiestöd. Överskrids det kan studiebidrag och studielån sänkas, eller rent av göra studenten återbetalningsskyldig. Hur stort fribeloppet är beror på studietakt och hur många veckor man har studiemedel. För heltidsstudier en normaltermin på 20 veckor, ligger fribeloppet på dryga 93 000 kronor per halvår under 2022.

Under 2020 och 2021 har fribeloppet tagits bort för att göra det möjligt för studenter att gå in och arbeta, utan att behöva oroa sig för att inte få pengar från CSN. Det har setts som en nyckel för att klara behovet av exempelvis vårdpersonal under pandemin.

Från och med januari ska dock fribeloppet återinföras. Och det tror SLF student kan göra att färre studenter går in och tar arbetspass.

Robert Lilford, ny ordförande i SLF student. Foto: SLF student

– Jag tror definitivt att det finns en risk, speciellt bland studenterna som har varit villiga att jobba mycket, säger föreningens tillträdande ordförande Robert Lilford.

– Vi har haft en del medlemmar som hört av sig på sistone och berättat att de behövt tacka nej till arbetspass för att de visste att det skulle bli problem med CSN.

Han förstår inte varför fribeloppet skulle återinföras så länge pandemin råder.

– Hade pandemin varit över på riktigt hade jag förstått att man tagit diskussionen. Men det känns konstigt att man återinför fribeloppet innan pandemin är slut.

SLF student har inte motsatt sig att fribelopp finns i vanliga fall, när det inte är pandemi. Men på föreningens senaste fullmäktigemöte i november bestämdes att man ska verka för ett kraftigt höjt tak. Det handlar inte bara om att tillgängliggöra arbetskraft under pandemin, utan också att göra det enklare för studenter att få sin ekonomi att gå ihop om man exempelvis har stora utgifter för boende.

– Vi tycker det ska vara så högt att man inte får de här problemen. Det ska inte vara ett faktiskt hinder om man vill jobba extra när man studerar eller på sommaren, säger Robert Lilford.

Nyligen visade en undersökning från CSN att kunskaperna om fribelopp är ganska låga, efter två år utan begränsningen. I undersökningen, som vände sig till studenter generellt och besvarades av knappt 3 300, var det bara 63 procent som uppgav att de kände till vad fribeloppet innebar. Var fjärde student kände inte till det alls. Och sju av tio visste inte att inkomster från exempelvis lägenhets- eller aktieförsäljning räknas in i fribeloppet.

– Det finns en risk att fler får minskat studiemedel eller ännu värre blir återbetalningsskyldiga. Vi vill naturligtvis inte att det ska hända. Därför informerar vi nu studenterna om att fribeloppet är tillbaka, säger Charlotta Hansen, som jobbar med att minska felaktiga utbetalningar på CSN, i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Fribelopp för studenter slopas även i vår (2020)