Som en morot för personal inom vård och omsorg som slitit hårt under pandemin beslutade regeringen i våras att införa en återhämtningsbonus på totalt nästan 300 miljoner kronor. Pengarna ska göra det möjligt för kommuner och regioner att testa nya arbetsmetoder som kan skapa en bättre arbetsmiljö på lång sikt. Nu har Socialstyrelsen betalat ut drygt 249 miljoner, varav 56,4 miljoner kronor går till projekt i 16 regioner.

– I princip alla fick sina ansökta belopp beviljade då de uppfyllde förordningens krav, sa Fatima Vejsel, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande tidigare i höstas.

Av regionerna är det inte helt oväntat Västra Götaland, den med flest anställda, som fått mest i bidrag. Totalt handlar det om 21 miljoner kronor som ska gå till att förstärka med servicemedarbetare på hundra arbetsplatser inom slutenvården, främst som avlastning för undersköterskor och sjuksköterskor. Läkartidningen har varit i kontakt med ytterligare sju regioner för att få en uppfattning om vilken typ av initiativ man satsar på. På flera håll är det projekt kopplade till schemaläggning och arbetstid som fått stöd. Exempelvis ska både Region Dalarna och Region Västerbotten ta fram utbildningar om hållbara scheman.

Jens Wahlström, chef för Företagshälsan i Region Västerbotten. Foto: Privat.

I Västerbotten tänker man sig dels en utbildning för chefer och schemaplanerare med information om bland annat hur arbetstider kan påverka hälsan och vad som är god bemanningsplanering. Men det ska också tas fram en utbildningsmodul som riktar sig till medarbetarna med tips på hur de själva kan påverka sådant som hälsa och sömn.

– Vi får signaler om att det finns en trötthet på många håll i vår organisation efter pandemin. Genom att sätta fokus på de här frågorna tror jag att vi kan öka kunskapen och på sikt också få hälsoeffekter. Kanske inte i form av färre sjukskrivningar, men möjligen i termer av förändrade scheman som bättre tar hänsyn till personalens välbefinnande, säger Jens Wahlström, chef för Företagshälsan i Region Västerbotten.

Även Region Gävleborgs HR-direktör Ulrika Boström Gatti ser ett stort behov av återhämtning hos personalen.

– Många tänker att man återhämtar sig på fritiden, men det är otroligt viktigt att kunna göra det på jobbet också. Det kan vara i form av mikropauser, att kunna ta en fikarast eller ha möjlighet att varva mellan komplexa och mindre krävande arbetsuppgifter, säger hon.

I Gävleborg kommer statsbidraget bland annat användas till att se över schemamodellerna. Planen är att jobba med workshops där man i ett första skede tittar på befintliga scheman för att sedan analysera dessa och försöka komma fram till vad som har funkat bra och vad som har varit mindre lyckat.

– Vi har sett att önskescheman, där man i stor utsträckning planerar sin egen tid, sliter väldigt mycket på personalen. Många vill ju komprimera sin arbetstid, men det kanske inte är det bästa i längden. Verksamheter som har valt att ha mer fasta scheman får också en jämnare bemanning framåt, säger Ulrika Boström Gatti.

På Gottsunda vårdcentral i Uppsala har man ett helt annat upplägg, som syftar till att utnyttja arbetstiden på bästa sätt. En del i det arbetet är att inte slentrianmässigt kalla patienter på återbesök – när det i vissa fall går lika bra att skicka brev och be patienten att återkomma vid behov, säger verksamhetschefen Patricia Lundén.

– Det har varit en tendens tidigare att man bara klickar på »acceptera« och sätter upp en patient på väntelistan utan att reflektera över hur mycket arbete det innebär för oss.

Patricia Lundén, verksamhetschef på Gottsunda vårdcentral i Uppsala. Foto: Privat.

En annan ändring som Patricia Lundén hoppas få se framöver är exempelvis att recept kan skrivas ut på längre tid, vilket minskar den administrativa bördan när man inte längre »behöver hålla på och dutta«, som hon säger.

Hon vill också införa en »beredskapsläkare« på vårdcentralen, en läkare som inte tar emot några egna patienter utan bara har administrativ tid inlagd i schemat och kan handleda övrig personal. Bakgrunden är att sjuksköterskegruppen är nyutbildad samtidigt som man har många läkare under utbildning.

– Så vi har ett stort behov av någon som finns till hands och kan svara på frågor. Då skulle vi slippa stå utanför dörren och vänta på att en patient ska gå så att man kan smita in och ställa sin fråga på två minuter innan nästa patient kommer.

Ett annat projekt i samma region går ut på att införa samtalsgrupper för medarbetare som arbetat direkt i covid-19-vård eller på annat sätt påverkats starkt av pandemin. Samtalen genomförs vid tre tillfällen per grupp med handledning från företagshälsovården. Tanken är att stärka det sociala stödet och ge en chans att lyfta sådant som exempelvis moralisk och etisk stress, säger Mariette Veideskog, funktionsområdeschef på HR-avdelningen.

– Alla har vi påverkats av pandemin på något sätt, och det är viktigt att betona att det är normalt att reagera i en så onormal situation som pandemin har varit, säger hon.

Region Stockholm har tilldelats jämförelsevis lite pengar. 1,3 miljoner ska gå till ett digitalt sömnhjälpsprogram och en lärplattform kring reflektion. Att Stockholm inte sökt pengar till fler projekt beror enligt HR-direktör Ulrika Sundqvist på den korta ansökningstiden.

Sista ansökningsdag var ursprungligen satt till den 1 september men fick skjutas fram till den 10:e eftersom så få ansökningar kommit in. I en tidigare artikel i Läkartidningen har såväl Läkarförbundet som Sveriges Kommuner och regioner även uttryckt kritik mot det faktum att bidragen bara får gå till nya projekt – som dessutom ska vara avslutade vid årsskiftet.

– Det begränsar möjligheterna helt enkelt. Sedan är grundprincipen bra och vi hoppas att det blir bättre nästa år om man fortsätter med det här, sa Emelie Hultberg, ordförande för Läkarförbundets arbetslivsgrupp, i september.

Läs också:
Få regioner har sökt statlig bonus för återhämtning – deadline förlängs

REGIONERNA SOM FÅTT ÅTERHÄMTNINGSBIDRAG

Region Dalarna: 2 367 563 kronor

Region Gotland: 2 300 200 kronor

Region Gävleborg: 2 377 600 kronor

Region Halland: 350 000 kronor

Region Jönköpings län: 817 837 kronor

Region Kalmar län: 198 000 kronor

Region Kronoberg: 2 302 940 kronor

Region Stockholm: 1 300 000 kronor

Region Sörmland: 600 000 kronor

Region Uppsala: 10 799 951 kronor

Region Värmland: 2 528 592 kronor

Region Västerbotten: 1 754 003 kronor

Region Västernorrland: 592 000 kronor

Region Västmanland: 6 217 800 kronor

Region Östergötland: 926 456 kronor

Västra Götalandsregionen: 21 000 000 kronor

LISTA: DET HÄR GÅR BONUSPENGARNA TILL

  • Region Dalarna har fått 2,4 miljoner kronor för utbildningar inom hälsosam schemaläggning, något som i dagsläget främst berör exempelvis undersköterskor och sjuksköterskor i slutenvården. »Tanken är dock att vi ska arbeta fram en digital utbildning inom hälsosam schemaläggning som ska kunna nyttjas av alla yrkesgrupper som arbetar med varierande arbetstider, dag som natt«, skriver biträdande HR-direktör Siri Ellberg till Läkartidningen.
  • Region Gävleborg har fått 2,4 miljoner för projekt kopplade till schemaläggning. Det handlar bland annat om att involvera personalen i schemaläggningen och att försöka skapa mer fasta scheman, samt att ta fram ett gemensamt schemaläggningssystem för alla anställda i vården.
  • Region Stockholm har fått 1,3 miljoner kronor för en lärplattform med filmer kring reflektion och ett digitalt program om sömnens vikt för hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. Programmet Sovhjälpen kan användas av både individer och grupper. För den enskilde anställde består programmen av sju avsnitt med övningar att genomföra under sju till tio veckor.
  • Region Uppsala har fått 10,8 miljoner för fyra projekt, varav två rör arbetet på en vårdcentral; ett projekt för ökad samverkan mellan vårdcentral och psykiatri och ett projekt om förbättrad arbetsmetodik för tidsbokningar. Regionen har även fått statsbidrag för en digital föreläsningsserie om stresshantering och samtalsgrupper på arbetsplatserna.
  • Region Värmland har fått 2,5 miljoner kronor för att på prov införa 30-arbetsvecka för sjuksköterskor och undersköterskor på akuten i Karlstad.
  • Region Västerbotten har fått 1,7 miljoner uppdelat på två projekt, ett som går ut på att skapa en struktur som kan identifiera var det kan finnas brister i arbetsmiljön och ett som har fokus på utbildningar om hållbara arbetstider.
  • Region Västmanland har fått 6,2 miljoner kronor för totalt 21 olika projekt, varav det stora flertalet ska genomföras av privata vårdgivare. Projekten inkluderar ökat samarbete i team och tillfällig arbetstidsförkortning, och har rubriker som »basal hörseltestning via en smartphone-app«, »kvalitetsscheman med tidsbesparing«. Även massage och yoga ingår i olika projekt.
  • Västra Götalandsregionen har fått 21 miljoner kronor för att förstärka med servicemedarbetare på hundra arbetsplatser inom slutenvården. Dessa nya medarbetare ska främst avlasta undersköterskor och sjuksköterskor i vårdnära arbetsuppgifter.