Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) inleder nu en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård, med fokus på akutsjukhusen. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Målet är att säkerställa tryggheten för patienterna, att vården är säker och har god kvalitet samt att den bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.

Bakgrunden till den omfattande tillsynen är att Ivo gör bedömningen att vården vid akutsjukhusen är hårt belastad med ökade patientsäkerhetsrisker som följd. Bedömningen grundar sig i de uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden kring akutsjukhus, rapportering i medierna och i annan offentlig statistik.

I ett första steg av tillsynen har Ivo begärt att regionerna ska göra en redovisning och analys över disponibla vårdplatser, samt en redovisning av behov och tillgång till vårdpersonal inom varje yrkeskategori, inklusive specialistbehov, inom den somatiska och psykiatriska slutenvården.

Redovisningen gäller både det aktuella läget och över en kommande femårsperiod. Ivo:s begäran ska vara besvarad senast den 18 februari 2022.

Ivo konstaterar att sjukvården i allmänhet och akutsjukhusen i synnerhet varit hårt belastade under pandemin och att man beaktar och har förståelse för de påfrestningar som detta leder till.

Samtidigt framhåller myndigheten att pandemins konsekvenser leder till ökade risker för patientsäkerheten. Därför vill man nu förstärka tillsynen där patientsäkerhetsriskerna bedöms vara störst.

Nyheten om den nationella tillsynen av sjukhusvården kommer samma dag som regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) presenterat nya överenskommelse för att stärka vården. Totalt omfattar satsningen 11 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat gå till att öka antalet vårdplatser och bygga ut primärvården.

Läs också:

Miljardförstärkning till sjukvården: »Vårdplatserna behöver bli fler«