Antalet 6:6a-anmälningar om bristande arbetsmiljö inom sjukvården ökade under förra året, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Totalt inkom 71 anmälningar från skyddsombud i sjukvården till myndigheten 2021, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2020 då motsvarande siffra var 33 anmälningar.

Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket, säger till Läkartidningen att det i nuläget är svårt att dra några generella slutsatser om vad ökningen beror på.

Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket. Foto: Arbetsmiljöverket

– Vi kan bara spekulera i om antalet anmälningar beror på att arbetsmiljön är sämre eller om det är så att samverkan mellan skyddsombuden och arbetsgivarna fungerar sämre, säger hon och fortsätter:

– Men det är ingen hemlighet att sjukvården är väldigt pressad just nu, både utifrån pandemin och utifrån det som pandemin medfört med exempelvis uppskjutna behandlingar, sådant som man kanske försökte jobba ifatt förra året. Det påverkar så klart belastningen och ger påverkan på arbetsmiljön.

När sjukvården är så hårt ansatt som den är just nu finns det alltid risker för att arbetsmiljön kan bli sämre, menar hon.

– Där är det väldigt viktigt att arbetsgivarna är aktiva och jobbar förebyggande och med organisering och planering just för att minimera de risker som finns så att arbetsmiljön blir så bra som möjligt, och att arbetsmiljöarbetet sker i samverkan med skyddsombudet som är en viktig del i arbetsmiljöarbetet.

Av statistiken framgår att anmälningar som handlar om hög arbetsbelastning, överbeläggningar och brister när det gäller bemanning dominerat under förra året. Några anmälningar rör också den fysiska arbetsmiljön. Antalet coronarelaterade anmälningar minskade något, från åtta anmälningar 2020 till sex i fjol.

– Minskningen tror jag beror på att viruset var helt nytt 2020. Då fick vi många anmälningar som handlade om vilken skyddsutrustning man ska använda och att det saknades rutiner för att förebygga smitta. Vår uppfattning är att vården, liksom alla branscher, har lärt sig väldigt mycket sedan dess, exempelvis hur man ska undvika smitta och vilken skyddsutrustning man behöver.

Av statistiken går det att utläsa att anmälningarna till Arbetsmiljöverket ofta handlar om hög arbetsbelastning, brister i bemanningen, överbeläggningar eller brister i den fysiska arbetsmiljön

Sett till arbetsställen gjorde skyddsombud vid Östersunds sjukhus allra flest 6:6-anmälningar förra året, sammanlagt handlar det om tio stycken. Som Läkartidningen tidigare rapporterat har det stormat rejält kring sjukhuset och arbetsmiljön har varit mycket ansträngd inom flera verksamheter.

Så sent som i slutet av november förra året anmälde Jämtlands läns läkarförening öron- näs- och halsmottagningen vid Östersunds sjukhus till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är enligt föreningen att bemanningen inte räcker för att utföra arbetsuppgifterna vilket i sin tur lett till en ohållbar arbetsmiljö.

Vanligtvis brukar de stora universitetssjukhusen ligga högt när det gäller antalet 6:6a-anmälningar. Bland dessa sjukhus var Skånes universitetssjukhus i Lund i topp förra året med sex anmälningar.

Ett exempel är att Mellersta Skånes läkareförening tillsammans med Vårdförbundet nyligen gjorde en 6:6a-anmälan om sjukhusets akutmottagning. Problemen handlar bland annat om stress, personalflykt och underbemanning, och eftersom de fackliga organisationerna inte var nöjda med sjukhusets svar på hur man ska komma tillrätta med problemen begärde man att Arbetsmiljöverket skulle ingripa.

Ronny Öhman, läkarföreningens huvudskyddsombud för Sus i Lund, konstaterar att arbetsmiljön varit ansträngd på flera ställen på sjukhuset under det gångna året.

– Ofta går det hand i hand med brist på kompetenta medarbetare. Då uppstår bristsituationer och belastningen på de som är kvar blir orimligt hård, säger han.

Men att sjukhuset är det universitetssjukhus som hade flest anmälningar förra året ska inte nödvändigtvis tolkas som att arbetsmiljön varit allra sämst i Lund, menar han.

– Det behöver inte vara sämre arbetsmiljö här jämfört med andra liknande ställen, utan vi kanske använder just detta med arbetsmiljölagen på ett mer aktivt sätt än andra gör av tradition. Jag hoppas att det är så man ska tolka det.

Alla 6:6a-anmälningar från Sus i Lund har inte läkarföreningen som avsändare, men enligt Ronny Öhman ställer man sig bakom och stöttar andra förbund som tar arbetsmiljöproblem vidare till Arbetsmiljöverket. Ronny Öhman pekar på att arbetsmiljöproblem för en personalkategori ofta »spiller över« på andra professioner.

Ett exempel är den ansträngda situationen på kvinnoklinikens BB-avdelningen som under förra året anmäldes till Arbetsmiljöverket.

– Den har drivits av Vårdförbundet, men den påverkar ju Läkarförbundets medlemmar indirekt. När det är brist på sköterskor och barnmorskor så påverkar det naturligtvis arbetsmiljön även för läkare.

Ronny Öhman konstaterar att pandemin har påverkat arbetsmiljön på sjukhuset och han pekar också på att det framöver blir en utmaning att ta sig an den uppskjutna vården som pandemin medfört.

– Pandemieffekten som tillkommit de sista två åren är inte försumbar och den har ju satt hela verksamheten i gungning. Men sedan har vi ställt om vården med en enorm förändring. Där har vi generellt sett haft ett väldigt bra samarbete med arbetsgivaren. Vi har vridit och vänt på allt och försökt hitta lösningar för att ta hand om alla covidpatienter.

Ronny Öhman fortsätter:

– Men det har varit till priset av att annan vård fått skjutas fram, så vårdskulden är ju enorm. Där finns det ingen riktig plan för hur man ska kunna ta igen det.

Läs också:

Ny anmälan i Östersund – Arbetsmiljöverket koppas in

Akuten i Lund anmäls till Arbetsmiljöverket

6:6A-ANMÄLAN GÅR TILL ARBETSGIVAREN FÖRST

Skyddsombud har rätt att begära åtgärder kring arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a §. En sådan begäran skickas till arbetsgivaren. Där ska det tydligt framgå vilka risker som finns i arbetsmiljön samt vilka åtgärder arbetsgivaren ska vidta. Det ska också finnas ett datum när arbetsgivaren senast ska ha svarat.

Om skyddsombudet inte är nöjd med svaret eller åtgärderna från arbetsgivaren kan man vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om ingripande.

Om begäran är korrekt gjord gör Arbetsmiljöverket en prövning. Det sker oftast genom en eller flera inspektioner. Prövningen leder sedan fram till ett beslut. Det kan handla om föreläggande eller förbud kopplat till vite.

Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

Källa: Arbetsmiljöverket