Nationell statistik visar på totalt nio avlidna organdonatorer mellan 0 och 6 år under åren 2012 till 2020 – varav bara en under de senaste tre åren. Samtidigt har behovet av olika organ för transplantation varit fortsatt stort, särskilt när det gäller lever och hjärta till barn upp till fyra år.

Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett kunskapsstöd som ska hjälpa sjukvården att öka antalet barndonatorer, och därmed ge fler svårt sjuka barn tillgång till nya organ.

Kunskapsstödet vänder sig främst till vårdgivare och verksamhetschefer för barnintensivvårdsavdelningar och övriga intensivvårdsenheter där barn kan komma att vårdas – men även till vårdpersonal inom den här typen av enheter.

Enligt Socialstyrelsen bör vårdpersonal bland annat erbjudas såväl teoretisk utbildning som scenarioträning när det gäller organdonation från barn. De bör också erbjudas stöd under donationsprocessen.

Enligt myndigheten bör sjukvården dessutom se till att det finns vårdpersonal med erfarenhet av organdonation – och om möjligt pediatrisk organdonation – under donationssamtalen, samt ge vårdnadshavare tillräckligt med tid när donationsfrågan tas upp.

Eftersom det vetenskapliga underlaget är otillräckligt bygger rekommendationerna på klinisk beprövad erfarenhet.