Debatten kring dödshjälp har blossat upp efter att ALS-sjuke Björn Natthiko Lindeblad i veckan valde att avsluta sitt liv med hjälp av ett sömnpreparat utblandat i en smoothie. Läkaren Staffan Bergström, som även är ordförande för föreningen Rätten till en värdig död, hjälpte honom med förberedelserna och har därefter medverkat i flera medier för att debattera dödshjälp.

I en radiointervju i tisdags berättade Staffan Bergström att han vid ett flertal tillfällen gett cancersjuka kvinnor en överdos av morfin som lett till döden – ett uttalande som patientorganisationen Neuro kritiserar starkt. Förbundsordförande Lise Lidbäck vill att det prövas om hans uttalande kan anses som ett brottserkännande och har därför polisanmält honom.

– Det här måste helt enkelt utredas, säger hon i ett pressmeddelande.

Staffan Bergström minns inte alla detaljer kring fallen med cancerpatienterna eftersom de ligger mellan tjugo och trettio år tillbaka i tiden, men säger att han tar polisanmälan med ro.

– Patienterna har varit svårt medtagna av smärtor och tillgängliga analgetika har inte hjälpt. De har varit i så pass dåligt skick att jag har ansett att den primära prioriteten för mig som vårdande läkare är att göra dem smärtfria. Jag har bedömt att det är gränsfall att de skulle tåla så höga doser, säger han.

Han anser dock inte att hans agerande sticker ut från andra läkares och anser inte att det rör sig om dödshjälp.

– Absolut inte. Det är vanligt att onkologer försätter patienter i dvala, och det är vad jag har gjort – en terminal sedering med morfin. Det tillhör ju lege artis så det är ingenting som jag bestrider.

Neuro skriver i sitt pressmeddelande att organisationen vill slåss för rätten till ett värdigt liv, snarare än rätten att ta sitt liv.

– Vi behöver prata om hur samhället ska kunna erbjuda adekvat vård till dem med stort behov. Vi behöver däremot inte debattera hur de med stora behov ska kunna avsluta livet för att omgivningen inte tror att de kan leva värdigt, säger Lise Lidbäck.

Men Staffan Bergström tycker att Neuro har missförstått saken.

– De som vill överleva ska självklart beredas all den vård som samhället kan ge, men i exempelvis Björn Natthiko Lindeblads fall hade han själv sagt »enough is enough«. Att gå emot patientens självbestämmanderätt är att gå emot läkaretiken.

Läs också: Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

Viktiga begrepp

Dödshjälp: En insats som ges efter ett uttryckligt önskemål från patienten där avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död. Dödshjälp är inte tillåtet enligt svensk lag. Dödshjälp delas i sin tur upp i eutanasi och assisterat döende.

Eutanasi: Dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande handling som leder till patientens död.

Assisterat döende: Dödshjälp där patienten själv utför den avgörande handlingen.

Avbrytande av livsuppehållande behandling: Kan vara att till exempel stänga av respirator eller avbryta näringstillförsel. Detta är tillåtet och förenligt med god etik om fortsatt behandling inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, eller då en beslutskapabel, välinformerad patient själv begär att behandlingen ska avbrytas.

Palliativ sedering/terminal sedering: En tillåten behandling i livets slutskede som syftar till att lindra smärta och ångest genom att sänka patientens medvetandegrad.

Källa: Statens medicinsk-etiska råd, Läkarförbundet