När pandemin tog sitt grepp om Sverige ökade de digitala primärvårdsbesöken kraftigt. Och det var framför allt inomlänsbesöken som ökade, visar rapporterna.

– De digitala nätläkarbolagen hade ett försprång. Men för vårdcentralerna innebar pandemin att man fick i gång sina digitala vårdbesök med video, och totalt sett har det skett en omställning av vården, säger Cecilia Dahlgren, doktorand på Karolinska institutet, till Dagens Nyheter som tagit del av rapporterna.

Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning på KI har jämfört besöken i primärvården i Region Stockholm 2018 med det första pandemiåret 2020. Även med ökade digitala besök, minskade läkarbesöken totalt 12 procent mellan åren.

Den digitala ökningen märktes tydligast bland unga kvinnor. Kvinnor i åldrarna 19–25 år gjorde hälften av sina besök i digital form.

Men i gruppen patienter 65 år och äldre, ser det helt annorlunda ut. De fysiska besöken minskade 43 procent. De digitala besöken ökade bara marginellt, vilket gjorde att 65-plussarna totalt minskade sina läkarbesök 38 procent. Besöken till sjuksköterska minskade 24 procent.

Med pandemin minskade också patienter med exempelvis KOL, hjärtsvikt och diabetes sina besök. För personer 65+ minskade besöken för hjärtsvikt med 58 procent.

En förklaring tror forskarna kan vara att årliga kontroller ställdes in. Det kan också handla om att äldre patienters vårdbehov inte lämpar sig lika väl för digitala besök, att de inte har tillräckliga tekniska möjligheter eller inte vill använda digital vård.

– Det är allvarligt om det inte finns alternativ, när vården ställer om för att bli mer digital. Vård måste ges efter behov, säger Cecilia Dahlgren till DN.