I slutet av januari beslutade Region Sörmland att riva avtalet med Årby vårdcentral i Eskilstuna eftersom vårdcentralen inte följer de överenskomna krav som finns för att bedriva primärvård i regionen. Mer specifikt handlar det om att vårdcentralen saknat en anställd specialist i allmänmedicin.

Vårdcentralens enhetschef har å sin sida hävdat att man inte brutit mot regelverket.

Nu har Amore Hemomsorg AB, bolaget som driver Årby Vårdcentral, stämt Region Sörmland. Det framgår av handlingar som skickats in till Nyköpings tingsrätt tidigare i februari.

I stämningsansökan yrkar bolaget på att avtalet med regionen fortfarande ska gälla. Detta bland annat med hänvisning till att vårdcentralsverksamheten startade den 1 mars 2021 och att det enligt regionens regelbok står att nystartade verksamheter har ett år på sig att uppfylla kraven i regelboken, inklusive bemanningskravet.

Man pekar också på att vårdgivaren haft allmänläkare anställd förutom under november och december förra året, men att man redovisat att rekryteringsarbete pågått under denna tid.

Dessutom menar bolaget att det inte kan vara ett väsentligt kontraktsbrott att periodvis ha en vakant befattning. Detta, menar bolaget, skulle i praktiken omöjliggöra driften av den här typen av verksamhet eftersom det av naturliga skäl uppstår vakanser när personal slutar innan man hunnit rekrytera ersättare.

Amore Hemomsorg AB yrkar också på att regionen åläggs att betala skadestånd till bolaget.

Läs mer:

Vårdcentral var utan allmänläkare – Region Sörmland river upp avtalet