Sammanhållen journalföring, att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra, är i dag möjlig enligt lag. Men det utnyttjas inte i alla regioner och kommuner, vilket bland annat Coronakommissionen har kritiserat. Och även om alla regioner är uppkopplade mot Nationell patientöversikt (NPÖ), är det stora skillnader i vilken journalinformation som visas i tjänsten. Därför fick E-hälsomyndigheten förra året regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för hur den sammanhållna journalföringen kan öka i landet.

På tisdagen kom myndighetens slutrapport. Där ges ett antal förslag, både inom dagens lagstiftning och sådant som kräver ny lagstiftning. I den senare kategorin finns ett förslag om att vårdgivare ska vara tvungna att dela vissa vårddata.

»På sikt bör det vara obligatoriskt för aktörerna att tillgängliggöra de prioriterade informationsmängderna«, skriver myndigheten i rapporten. Och det ska göras på ett enhetligt sätt så att data ska kunna skickas mellan olika IT-system i olika verksamheter.

E-hälsomyndighetens förslag på information som bör prioriteras i ett första läge berör allergi/överkänslighet, ordinerade läkemedel, medicintekniska produkter/implantat, och laboratorieresultat.

En förutsättning för en sådan lag, är att omsorgens tillämpning av klassifikationer, standarder, terminologier blir mer enhetlig. I dag är kommunal verksamhet inte lika standardiserad som regional, konstaterar E-hälsomyndigheten. Därför föreslår myndigheten att Socialstyrelsen får i uppdrag att öka digitaliseringstakten i omsorgsverksamheten.

Innan man kommit så långt att det finns rättsliga förutsättningar för obligatoriskt datautbyte, tycker E-hälsomyndigheten också att man kan stimulera informationsutbytet på andra sätt. Bland myndighetens förslag finns ekonomisk stimulans, olika myndighetsuppdrag, och att regeringen sluter olika överenskommelser med Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

– De möjligheter som faktiskt finns behöver användas mer. På kort sikt handlar det om att stödja vård- och omsorgsgivare att dela uppgifter med varandra på ett effektivt och säkert sätt, säger Max Herulf, läkare och utredare på E‑hälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Slutrapporten finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

 

Läs även:

Regeringen vill öka användandet av sammanhållen journalföring