Att antalet överbeläggningar och utlokaliseringar ökat över tid har inte gått Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) obemärkt förbi. Nu har myndigheten inlett en nationell tillsyn med särskilt fokus på akutsjukhusen. 

– Vi har ju sett att det varit vårdplatsbrist och utlokaliserade patienter på sjukhusen under flera år, med ökade patientrisker som följd. Tidigare har vi tillsynat ett sjukhus i taget, men nu har vi tagit ett samordnat nationellt grepp om den här frågan, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo och ansvarig för den nationella tillsynen. 

Han framhåller också att det handlar om ständiga problem i regionerna snarare än om problem vid enstaka tillfällen. 

– Vi kan se att det mer är systematiska brister. Tittar man på statistiken, även om det är generella bilder på regional nivå, så ser man att det här är något som förekommer varje månad, hela året, under ett antal år tillbaka. Det är inga tillfälliga toppar. 

Återkommande problem med överbeläggningar och utlokaliseringar medför också återkommande stora patientsäkerhetsrisker, menar Peder Carlsson.  

– Utifrån vårdskademätningar vet vi ju att risken för att patienterna råkar ut för vårdskador ökar med 60 procent om man är utlokaliserad. 

 Statistik kring överbeläggningar är dock inte det enda som fått Ivo att initiera den nationella tillsynen. Enligt Peder Carlsson bottnar beslutet också i att myndigheten fått fler signaler om den här typen av problem genom pågående och avslutade tillsynsärenden, klagomål och lex Maria-anmälningar. 

I ett första steg har Ivo begärt att samtliga regioner ska inkomma med en analys och redovisning av behovet av disponibla vårdplatser. Det gäller både nuläget och behoven för kommande femårsperiod. Dessutom ska regionerna redovisa behov och tillgång till vårdpersonal inom samtliga yrkeskategorier. 

Ett sjukhus där Ivo redan gjort en tydlig markering med anledning av vårdplatsbrist och överbeläggningar är Akademiska sjukhuset i Uppsala. I september gick myndigheten fram med sällsynt skarpa krav om att sjukhuset måste öppna minst 30 fler vårdplatser för att tillgodose patienternas behov av inneliggande vård.  

Sjukhuset fick nio veckor på sig att ta fram vårdplatserna, och om så inte skedde riskerade Region Uppsala att få betala vite på hela 20 miljoner kronor. 

Bakgrunden är att Ivo under lång tid har påtalat allvarliga brister och patientsäkerhetsrisker vid akutmottagningen på sjukhuset – problem som enligt Ivo beror på att sjukhuset dagligen saknar vårdplatser. 

Föreläggandet överklagades dock av regionen. Just nu ligger ärendet på kammarrättens bord.  

Men Peder Carlsson öppnar för att Ivo kan komma att göra fler av den här typen av skarpa förelägganden med stora vitesbelopp. 

– Om vi identifierar samma brister och patientsäkerhetsrisker – och inte heller ser att man vidtar nödvändiga åtgärder – så kan jag väl säga att vi kommer att använda oss av de verktyg vi har, precis som vi har gjort här.

Läs även: Överbeläggningarna drar iväg uppåt igen