Patienten har hävdat att han fått totalt 28 läkemedelsinjektioner mot sin vilja. Han ska ha uttryckt för vårdpersonalen att han anser att medicinen är hälsovådlig och kan förkorta livet. Patienten menar också att han inte haft någon möjlighet att överklaga chefsöverläkarens beslut. Mot den bakgrunden stämde han staten vid Växjö tingsrätt.

Justitiekanslern (JK), som företräder staten, argumenterade för att medicinering vid rättspsykiatrisk vård kan ges utan patientens samtycke om det bedöms som nödvändigt. JK pekade också på att patienten alltid har rätt att anmäla vården till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Tingsrätten går dock på patientens linje. Enligt domstolen är det bevisat att mannen vid åtminstone fem tillfällen har blivit injicerad med läkemedlet mot sin uttryckliga vilja, och att det är klarlagt att beslut av chefsöverläkaren om tvångsmedicinering inte kan överklagas enligt nuvarande regler.

Domstolen hänvisar också till ett liknande fall i Finland där man inte heller har rätt att överklaga tvångsmedicinering eller få en omedelbar rättslig granskning av ett sådant beslut. I det fallet slog Europadomstolen fast att tvångsingreppen inte uppfyllde kraven i Europakonventionen.

Sammantaget gör Växjö tingsrätt bedömningen att mannen i det nu aktuella fallet inte har ett tillräckligt starkt rättskydd och att hans rättigheter enligt Europakonventionen blivit kränkta.

Staten döms därför att betala 8 000 kronor i skadestånd.

Men justitiekanslern Mari Heidenborg uppger att domen kommer att överklagas.

– Vi har ju analyserat domen i princip klart och det talar för att vi behöver överklaga det här. Det kommer att ske, kan jag säga, säger hon till Läkartidningen.

Hon menar att domen är av principiell betydelse.

– Enligt domstolen ska det krävas en möjlighet för den enskilde att kunna klaga explicit på ett beslut om tvångsmedicinering. Den möjligheten finns inte i dagens lagstiftning. Däremot är ju medicineringen en del som prövas när man prövar vården.

JK:s uppfattning är också att domstolen i för hög grad satt likhetstecken mellan den svenska lagstiftningen och den finländska.

– Man har ju gått väldigt mycket på EU-domstolens dom mot Finland när det gäller just den här företeelsen. Vi menar att förhållandena i Sverige och i den svenska lagstiftningen på olika sätt skiljer sig från Finland.

Överklagandet till Göta hovrätt ska inkomma senast den 10 februari.