Bakom debattartikeln står Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen, Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi, Lars I Eriksson, professor i anestesi och intensivvård, samt Johan von Schreeb, professor i global katastrofmedicin.

De konstaterar att koordinering och samverkan är avgörande för hur väl en kris kan mötas. Men under pandemin kunde både politiken och berörda expertmyndigheter ha använt lärosätenas resurser på ett bättre sätt och i högre utsträckning än vad som blev fallet.

Samtidigt pekar man på att det finns goda exempel. Ett är att Karolinska institutet tidigt i pandemin inledde ett nära samarbete med hälso- och sjukvården kring ny kunskap och behandlingsmetoder som snabbt kunde komma patienterna till gagn.

Men detta samarbete byggde på redan etablerade kontakter och samarbetskanaler. Sådana kan inte byggas upp mitt under brinnande kris, skriver artikelförfattarna.

Inför framtida allvarliga hälsohot och pandemier bör därför akademin få en större roll i arbetet med att bygga upp en bättre samverkan och beredskap.

Mot den bakgrunden uppmanar KI-företrädarna nu regeringen och statliga myndigheter att skyndsamt bjuda in landets lärosäten till en dialog om hur man tillsammans kan skapa en mer koordinerad beredskap inför kommande kriser.