I utredningen föreslås att hälso- och sjukvårdspersonal, tillsammans med yrkesgrupper som bland annat journalister och lärare, ska omfattas av de nya brottsrubriceringarna. Det handlar då om våld eller hot mot utövare av viss samhällsnyttig funktion och förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion.

Brotten liknar våld eller hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman.

»Gemensamt för de utpekade yrkesgrupperna, utöver att de har funktioner som innebär att de hjälper och skyddar andra, är att de har arbetsuppgifter som innefattar stora kontaktytor mot samhället och många möten med människor. Kontakterna kan inte väljas bort utan är i stället en central del i arbetet. Samhället har ett starkt intresse av att detta arbete kan utföras utan otillbörlig påverkan så att de samhällsnyttiga funktionerna kan upprätthållas«, skriver utredaren.

Enligt förslagen ska våld eller hot kunna ge böter eller fängelse i upp till två år, medan grovt våld eller hot ska leda till fängelse i minst ett och högst sex år.

− Det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten, bedriver samhällsgranskande journalistik eller har till uppgift att hjälpa och skydda andra i samhället utsätts för våld, hot eller trakasserier. Alla sådana former av hot och brott utgör ett angrepp mot hela vårt samhälle och måste bekämpas, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i samband med att han mottog utredningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år.

Tidigare har även brottet sabotage mot blåljuspersonal införts.

Läs också: Regeringen föreslår straff för »sabotage mot blåljusverksamhet«