I dag, fredag, överlämnade Coronakommissionen sin slutrapport om hur Sverige hanterat pandemin. I rapporten riktas bland annat kritik mot regeringen för att den var alltför beroende av Folkhälsomyndigheten. Även Folkhälsomyndigheten får en känga för sena och otillräckliga åtgärder som inte lyckades begränsa smittspridningen, och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) får kritik kopplad till testning och smittspårning.

I och med slutrapporten avslutas nu kommissionens arbete.

– Övergripande kan jag säga att vi tycker Coronakommissionen har satt ljuset på många av de problem som vi har påtalat och uppmärksammat. Vi delar flera av förslagen till åtgärder. Nu kommer nästa steg där vi förväntar oss att politiken lyssnar och agerar, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

Som exempel på sådana problem lyfter hon fram bristen på vårdplatser, bristen på specialistläkare, bristande beredskap samt organiseringen med 21 regioner som hanterat pandemin på olika sätt.

Sofia Rydgren Stale anser också att ett stort problem är att regeringen styr vården genom överenskommelser med SKR.

En av Coronakommissionens slutsatser är att SKR bär ansvar för att en mer omfattande provtagning och smittspårning inte kom på plats förrän den första vågen var över, trots att regionerna har ansvaret för smittskyddet och hade blivit lovade ersättning.

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet. Foto: Sveriges läkarförbund

– Vi under lång tid har påtalat att regeringen måste sluta styra vården genom överenskommelser med SKR. SKR är inte en myndighet, det är en intresseorganisation. Där kan man se att testningen på bred front kom i gång sent på grund av att regeringen och SKR hade svårt att komma överens, säger Sofia Rydgren Stale.

SKR menar å sin sida att regionerna tillsammans med Folkhälsomyndigheten byggde upp testkapacitet av hög kvalitet så snart myndigheten tagit fram en nationell strategi. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande.

SKR anser att de nationella direktiven kring testningen var otydliga till en början. Men så snart man utformat en överenskommelse med regeringen och frågor om inriktning, målgrupper, organisering och ekonomi var utredda så ökade testvolymerna markant.

− I efterhand kan konstateras att det hade varit en fördel om regeringen tidigt fört dialog med regionerna och SKR. När vi har tydliga överenskommelser mellan SKR och regeringen så har vi också en bra grund för samverkan och ett gemensamt arbete och ansvar. Vaccineringsarbetet är ett av flera bra exempel på det, säger SKR:s ordförande Anders Knape (M), i pressmeddelandet.

En annan kritik från kommissionen är att regeringen omgående borde tagit ledningen i krisen och att regeringen varit alltför ensidigt beroende av Folkhälsomyndighetens bedömningar.

Vad har du för kommentar till den slutsatsen?

– Det man kan konstatera är ju att vi inte var redo för den här typen av kris. Man behöver stärka krisberedskapen och man behöver se över den typen av rutiner och hantering, säger Sofia Rydgren Stale.

Finns det någon särskild slutsats som du vill lyfta fram som extra viktig eller betydelsefull?

– Det är egentligen flera saker. Man måste se det i ett större sammanhang och det är flera delar som behöver komma på plats. Det vi ser, och som kom fram i kommissionens tidigare rapport, är också hur man lyfter fram vårdpersonalens heroiska insatser för att kompensera för de problem man hade. Vi ser att vårdpersonalen nu behöver vila och återhämtning.

Samtidigt framhåller Sofia Rydgren Stale återigen att det nu är viktigt att blicka framåt och att det blir verkstad av kommissionens rekommendationer och förslag.

– Vi tycker att man nu måste se till vi får de reformer som behövs på plats; nationell primärvårdsreform med fast läkare, fler vårdplatser, rimlig arbetsmiljö, tillgång till rätt antal specialistläkare och bättre beredskap för både framtida pandemier och andra typer av kriser.

Läs mer:

Coronakommissionen: Regeringen var alltför beroende av FHM

Första delbetänkandet: Coronakommissionen: Strategin att skydda de äldre har misslyckats

Andra delbetänkandet: Skarp kritik mot virushanteringen: »Beredskapen undermålig«