Det är sju registerstudier publicerade under 2020 och 2021 som Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) nu har åtalsanmält. I två fall rör det sig om kriminologisk forskning – däribland en jämförelse mellan personer som misstänks ha begått våldtäkt inomhus respektive utomhus. Det handlar bland annat också om en studie om ADHD hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Enligt ÖNEP omfattar artiklarna känsliga personuppgifter och personuppgifter rörande lagöverträdelser som forskaren inte haft etikprövningstillstånd för. Därmed har forskningen bedrivits i strid med etikprövningslagen, anser Överklagandenämnden.

Särskilt allvarligt ser Överklagandenämnden på »att angivet tillstånd har frångåtts vid upprepade tillfällen och att forskningen omfattar ett stort antal forskningspersoner«.

ÖNEP konstaterar att Kristina Sundquist 2012 fick etikprövningstillstånd för forskningsprojektet »Ärftlighet, familjefaktorer, boendemiljö och cancer: 1958-2016«, där syftet är att studera hur ärftlighet, prenatala faktorer, familjefaktorer, boendemiljö och individuella socioekonomiska faktorer påverkar insjuknandet i cancer hos barn, ungdomar och vuxna.

Och att hon därefter gjort och beviljats en rad ändringsansökningar. Men enligt myndigheten ingår inte forskningen bakom de nu åtalsanmälda studierna i det som fått tillstånd.

Enligt ÖNEP avviker sex av artiklarna i sin helhet från projektets syfte och de vetenskapliga frågeställningar som meddelats tillstånd. Och även om den sjunde artikeln behandlar ämnet cancer så avviker även den från projektets frågeställningar, skriver Överklagandenämnden i sitt beslut.

Kristina Sundquist, som är mån om att få ge sin syn på saken, tycker att åtalsanmälan är djupt orättvis.

– Jag har varit i ett chocktillstånd över att jag råkar illa ut igen. Jag tycker att det här är felaktigt. De anser att det saknas tillräckligt etiktillstånd. Jag har en helt annan uppfattning, annars hade jag inte gjort de här studierna, säger hon till Läkartidningen och fortsätter:

– Men nu är det som det är. Jag får rätta mig efter deras beslut och se vad den rättsliga prövningen visar.

Läkartidningen har tidigare berättat om att åklagare inlett förundersökning när det gäller en annan av Kristina Sundquists studier, en uppmärksammad studie om dömda våldtäktsmäns bakgrund.

Även här gjorde Överklagandenämnden för etikprövning en åtalsanmälan efter att ha gjort bedömningen att forskningen inte fått etikprövningstillstånd. Åklagare valde först att lägga ned ärendet, men efter att ÖNEP begärt en överprövning inleddes alltså en förundersökning.

– Jag anser att jag inte har gjort något fel och jag förväntar mig att den rättsliga prövningen ska fria mig från alla brottsmisstankar. Det här handlar om en studie där individernas integritet inte är hotad. Vi har oerhört noggranna skyddskrav för den här typen av data. I praktiken är det omöjligt att identifiera enskilda individer, säger Kristina Sundquist.

Hon tycker att det hela kokar ned till en principiellt viktig fråga, som rör alla som använder svenska register för forskning.

– Det finns en väldigt stor kritik mot den här myndigheten, inte bara från min sida utan från hela forskarsamhället. Det handlar om akademisk frihet och framtiden för svensk forskning. Det är många som nu är osäkra på vad som gäller, säger Kristina Sundquist.

Ärendet har lyfts på debatt- eller ledarplats i flera medier. Läkartidningen har också berättat att riksdagsledamoten Mats Persson (L), som själv har forskarbakgrund, ser brottsutredningen som ett hot mot den akademiska friheten. I höstas ställde han frågan till Matilda Ernkrans (S), som då var minister för forskning och högre utbildning, om huruvida hon tänkt utvärdera hur etikprövningslagen tillämpas. I sitt svar uppgav hon sig inte ha för avsikt att vidta några åtgärder, men sa sig följa utvecklingen på området noga.

ÖNEP har tillsyn över hur etikprövningslagen efterlevs sedan i januari 2020 och Jörgen Svidén, kanslichef, har varit tydlig med att det är angeläget att få till en praxis på området. Han har också varit tydlig med att Överklagandenämnden inte tvekat i det aktuella fallet.

– I det här ärendet tycker vi att det är en ganska uppenbar överträdelse av etikprövningslagen, sa han till Sydsvenskan i samband med att åklagare inledde förundersökning i höstas.

Läs också:

Åklagare inleder förundersökning mot medicinforskare i Lund

Överklagandenämnd: Studie om våldtäktsmän saknade tillstånd

Kanslichef vill se ändring i etikprövningslagen