I december överlämnade regeringen en proposition med en rad förslag som utgör nästa steg i arbetet med att reformera primärvården till riksdagen.

Propositionen handlar om att tydliggöra i lag att val av utförare i primärvården ska ske genom listning. Dessutom ska möjligheten att få välja och få tillgång till en fast läkarkontakt där man är listad förtydligas. Det ska också införas regler om att patienter bara ska kunna lista om sig två gånger om året.

Man ska bara kunna lista sig hos vårdgivare som har avtal med regionerna, och regeringen vill att regionerna bör ställa höga krav på både fysisk och digital tillgänglighet hos utförare som vill bedriva primärvård.

Dessutom finns förslag till en lagstadgad möjlighet att införa tillfälliga listningstak.

Nu inleds beredningen av propositionen i riksdagens socialutskott. Men från läkarhåll finns en oro över att förslagen ska gå i stöpet. Svenska läkaresällskapet (SLS) och Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) har skickat en skrivelse till socialutskottet med en uppmaning att klubba igenom propositionen.

– Den primärvårdsproposition som ligger på riksdagens bord är inte perfekt och skulle i delar kunna hålla en högre ambitionsnivå, men om den stoppas kommer det att innebära flera steg bakåt för den sargade svenska primärvården, säger Magnus Isacson, ordförande för Sfam, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till skrivelsen är enligt SLS och Sfam att det höjts röster om att propositionen borde stoppas i riksdagen. Bland annat har Roger Molin, konsult och tidigare chef på Sveriges Kommuner och regioner, skrivit debattartiklar om att propositionen bör stoppas eftersom den begränsar patienternas rörlighet och valfrihet och att förslagen minimerar utrymmet för digitala vårdgivare.

Artikeln fick mothugg av bland annat Läkarförbundet. I ett debattsvar pekar förbundet på att man kommer åt bristande kontinuitet och tillgänglighet i primärvården genom att införa rätt till fast läkare och ökade resurser, vilket är något propositionen kan bidra till. Att urholka vården ännu mer med parallella system för digitala vårdgivare som »gör tveksamma insatser till höga kostnader« bidrar inte till den utvecklingen, menar Läkarförbundet.

Dessutom anser förbundet att Roger Molin överdriver den digitala vårdens möjligheter och att det hade varit bra om det framgått att han arbetat som konsult åt ett bolag som är specialiserade på just digital vård.

Av följdmotionerna till propositionen framgår att partierna har flera synpunkter på innehållet. Men bara ett parti, Moderaterna, vill avslå propositionen helt. Partiet anser att propositionen är ett »generalangrepp på patienters makt, inflytande, varierande behov, delaktighet och valfrihet«.

Liberalerna gillar delar av förslagen och avslår inte propositionen. Samtidigt anser partiet bland annat att det ska förtydligas att listningen ska ske på en namngiven fast läkare.

Kristdemokraterna gillar bland annat förslaget om att regionerna ska inrätta digitala listningstjänster. Däremot anser man också att listningen ska ske på fast namngiven läkare och att detta ska förtydligas.

– Man ska ha rätt till en namngiven läkarkontakt, inte bara att det är en fast läkarkontakt. Det är ju det som kan bygga en relation mellan patient och läkare, att man faktiskt vet vem det handlar om. Där går inte regeringen så långt, det är bara en halvmesyr i det avseendet, säger Acko Ankarberg Johansson, hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

När det gäller ersättningarna för digitala vårdgivare och utomlänsvård lämnar regeringen endast en rekommendation om att regionerna bör ta initiativ till en grundläggande översyn. Men enligt Kristdemokraterna är rekommendationen i praktiken meningslös. I stället vill KD se en nationell reglering.

– Vi tycker att det är avgörande att man nationellt beslutar om principer för ersättningar och avgifter och att de bygger på behovsprincipen.

Acko Ankarberg Johansson, som också är ordförande i socialutskottet, är dock fåordig om utskottets arbete kring propositionen.

– Vi har påbörjat beredning och vi har gått igenom vilka yrkanden som finns och vi kommer fortsätta arbeta de kommande veckorna.

Vad gäller Läkaresällskapets och Sfams skrivelse till utskottet med en uppmaning om att klubba igenom propositionen säger hon:

– Kristdemokraterna har såväl ändrings- som tilläggsförslag till propositionen. Men vi avslår den inte.

Centerpartiet ser propositionen som ett stort steg framåt, men partiet kräver ett förtydligande av lagtexten när det gäller patienters rätt att fritt söka vård hos andra vårdgivare än där man är listad. Den nuvarande formuleringen kan innebära en risk för att regioner »låser in« patienter där de är listade – och det måste undvikas, anser Centerpartiet.

– Det har framkommit en oro kring huruvida den här propositionen ger regioner en möjlighet att inskränka för patienter att kunna välja vård utanför den primärvårdsenhet man har valt, säger Anders W Jonsson, läkare och gruppledare för Centerpartiet.

Han fortsätter:

– Vi har tagit fram ett förslag till skarp lagstiftning för att förtydliga att det här aldrig får tolkas som att man begränsar patienternas rätt att söka en annan vårdgivare.

Anders W Jonsson ser dock inte framför sig att propositionen stoppas.

– Primärvårdspropositionen kommer ju att gå igenom. Det kan man väl utgå från.

Däremot menar han att det kan bli majoritet för tillkännagivanden till regeringen. Och vad gäller förslag till lagstiftning som Centerpartiet lagt fram så får man se vad utfallet i utskottsarbetet blir, menar han.

– Huruvida det kommer att bli en majoritet för det, det vet vi inte än.

Läs mer:

Läkarförbundet saknar listning på läkare i primärvårdsreformen

Regeringen vill lagstifta om listning på vårdcentral