De senaste åren har antalet återkallade läkarlegitimationer ökat kraftigt. 2020 fick 36 läkare sina legitimationer återkallade av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), vilket då var det högsta antalet sedan patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011.

Men rekordet blev inte långvarigt. Förra året nåddes en ny rekordnivå: 41 läkarlegitimationer drogs in.

Under 2021 fattade HSAN även fler beslut om prövotid – en sorts treårig villkorlig dom beträffande återkallelse av legitimation. 28 läkare fick prövotid förra året, 2020 var siffran 22.

När det gäller indragen/begränsad förskrivningsrätt var det dock något färre förra året, 16 jämfört med 19 stycken år 2020.

HSAN:s ordförande Susanne Billum sa förra året till Läkartidningen att ökningen 2020 sannolikt beror på att det kommer fler ärenden från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Det behöver i sin tur inte innebära att det finns fler riskindivider bland läkarna. En mer trolig förklaring är att fler upptäcks, enligt ordföranden.

– Vi har sett en stadig ökning från år till år. Det har att göra med att Ivo fått mer personal till sin tillsyn. Det leder så småningom till att de hittar fler riskindivider och då blir det fler ärenden hos HSAN. Det är grundförklaringen, sa hon till Läkartidningen då.

Även Ivo bekräftade den bilden. Myndigheten har stadigt ökat tillsynen av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården, gjort åtgärder för att effektivisera arbetet och träffat chefläkare för att påtalat vikten av att vårdgivare anmäler legitimerad personal som kan befaras utgöra en fara för patientsäkerheten.

HSAN fick dock in något färre ärenden förra året jämfört med 2020, då ovanligt många ärenden kom in till myndigheten.

Legitimationen kan återkallas av HSAN på åtta olika grunder, beslut om prövotid kan fattas på fem grunder (se faktaruta).

I HSAN:s årsredogörelse saknas information om varför åtgärderna har vidtagits uppdelat på de olika hälso- och sjukvårds professionerna; läkare, sjuksköterska, barnmorska, tandläkare och övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Däremot för samtliga yrkeskategorier.

Den vanligaste orsaken till återkallade legitimationer förra året var uppenbar olämplighet, därefter att personen själv hade begärt att få legitimationen återkallad. Den tredje vanligaste orsaken var grov oskicklighet. Betydligt fler legitimationer återkallades på grund av oskicklighet och olämplighet jämfört med de två föregående åren.

Den vanligaste grunden för beslut om prövotid för samtliga legitimationsyrken var sjukdom eller någon annan liknande omständighet, exempelvis missbruk. Näst vanligast var oskicklighet.

HSAN kan inte öppna ärenden på eget initiativ, utan är beroende av de anmälningar och ansökningar som kommer in. Anmälningarna kan göras av Ivo, Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK). Majoriteten kommer från Ivo.

Yrkesutövaren kan även själv ansöka om prövotid, återkallad/begränsad förskrivningsrätt eller återkallad legitimation.

 

Läs också:

Egen begäran vanligaste orsaken till återkallad legitimation

Lång väntan på åtgärder för stärkt patientsäkerhet

Rekordmånga läkarlegitimationer drogs in förra året

Därför kan läkare få prövotid eller återkallad legitimation

Beslut om återkallad legitimation kan fattas på åtta grunder:

 • Grov oskicklighet
 • Allvarlig brottslighet
 • På annat sätt har visat sig vara uppenbart olämplig att utöva yrket
 • Sjukdom eller liknande omständighet
 • Under pågående prövotid på nytt visat sig olämplig att utöva sitt yrke
 • Underlåtenhet att följa beslutad prövotidsplan
 • Egen begäran om återkallelse
 • Yrkesutövaren som förelagts att låta sig läkarundersökas har inte följt föreläggandet

Beslut om prövotid kan fattas på fem grunder:

 • Oskicklighet vid yrkesutövningen som kan befaras påverka patientsäkerheten
 • Brott som begåtts i eller utanför yrkesutövningen som är ägnat att påverka förtroendet för yrkesutövaren
 • Yrkesutövaren har uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot någon föreskrift av väsentlig betydelse för patientsäkerheten
 • Sjukdom eller någon annan liknande omständighet som innebär att det kan befaras att yrkesutövaren inte kommer att kunna utöva yrket tillfredsställande
 • Yrkesutövaren kan befaras vara olämplig på grund av andra omständigheter.