Regeringen vill att den juridiska processen att ändra kön enligt folkbokföringen ska skiljas från den medicinska processen om kirurgiska ingrepp i könsorganen, vilka i dag är samlade i en och samma lag. Därför la regeringen förra året ett förslag som gör att lagen om fastställande av könstillhörighet ska ersättas med två nya: lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen samt lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.

I arbetet med de nya lagarna har förslaget varit ute på remiss. Nu har Smer svarat. Och rådet instämmer i att de båda processerna ska skiljas åt genom två lagar. Däremot är Smer emot förslaget att en domstol i sista hand ska kunna besluta i ett fall där en patient nekats könsbekräftande kirurgi. Enligt förslaget ska ett beslut av Socialstyrelsen kunna överprövas i en förvaltningsdomstol, vilket Smer menar är »särskilt problematiskt«.

Rådet påtalar att sådana ingrepp är oåterkalleliga och har långtgående konsekvenser för patienten. Smer påpekar i sitt remissvar att ingreppen ska göras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, men att »detta är en medicinsk och psykologisk bedömning som domstolarna saknar kompetens för«. Det väcker också frågan vad de medicinska professionerna ska göra om de anser att domstolens beslut inte är i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Svenska läkaresällskapet (SLS) har också lämnat ett remissvar. SLS skriver att organisationen givetvis är för ambitionerna att förbättra transpersoners livsvillkor. Men när det gäller exempelvis lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, tycker SLS att lagförslaget ska förkastas.

– Vi motsätter oss att den kirurgiska behandlingen vid könsdysfori ska regleras i särskild lag, säger Mikael Sandlund, ordförande för SLS delegation för medicinsk etik, i ett pressmeddelande.

Han tycker att motiven för att särreglera just kirurgiska åtgärder vid könsdysfori inte övertygar, och att argumenten emot väger tyngre. En läkare gör en sammanvägd bedömning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, och SLS menar att det inte ska kunna avgöras av en domstol.

– Operationer, liksom all annan sjukvård är inte utkrävbara rättigheter, utan det är läkarens ansvar att tillsammans med patienten väga nytta mot risk, och överväga olika behandlingsalternativ, säger Mikael Sandlund.

När det gäller lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, tycker SLS att det är otydligt om ändringen görs som ett »uttryck för att lagfästa en rättighet, eller som ett förslag till en hälsostärkande åtgärd«. Oavsett vilket menar organisationen att det behövs ett bättre underlag och att förslaget inte bör läggas fram utan en fördjupad etisk analys.

– Konsekvenserna på sjukvårdens område är otillfredsställande utredda, säger Mikael Sandlund.

Lagförslaget och remissvaren finns på regeringens webbplats.