I höstas lade regeringens särskilda utredare fram förslag om en obligatorisk kontroll mot belastningsregistret inför antagning till flera utbildningar – bland annat läkarutbildningen.

Enligt förslaget ska en sökande som är dömd för vissa brott kunna nekas utbildningsplats. Det handlar om brott som gett annan påföljd än böter – och brottsrubriceringarna är mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån eller barnpornografibrott.

Lärosätena ska även kunna avskilja studenter som döms för något av brotten under utbildningen.

Dessutom förslås en ny avskiljandegrund som ger lärosätena möjlighet att stänga av studenter som beter sig »särskilt klandervärt«.

Nu har berörda aktörer fått tycka till om förslagen. De tas i stort emot med öppna armar.

»Skyddsvärdet för patienter är utan tvekan viktigare än den tidigare dömdes möjlighet att studera till och praktisera som läkare«, skriver exempelvis Läkarförbundet i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet.

Men det finns också en del invändningar. Liksom flera andra berörda parter – bland annat Inspektionen för vård och omsorg, lärosäten och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd – ifrågasätter Läkarförbundet bland annat listan med brott.

Man påpekar att det finns brott som inte leder till stränga straff men ändå är allvarliga för den som ska jobba i ett vårdyrke, som medicinstöld eller stöld från patienter.

Ett annat problem är enligt Läkarförbundet att belastningsregistret gallras efter viss tid. Det innebär att äldre domar inte syns. Förbundet anser att man behöver fundera över om vissa särskilt allvarliga brott, som en del sexualbrott mot barn, bör ses som ett hinder för att bli läkare för all framtid.

Förbundet ställer sig också frågande till att terrorbrott, mordbrand och grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grovt och synnerligen grovt narkotikabrott och brott enligt lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser inte finns med på den föreslagna listan.

När de gäller den nya möjlighet att avskilja studenter för särskilt klandervärt beteende tycker Läkarförbundet att det är bra att möjligheten finns, men att det är oklart vad det är för beteende som menas. Om det inte tydliggörs riskerar det att leda till en rättsosäker process med godtyckliga bedömningar, varnar förbundet.

Domstolsverket vänder sig i sin tur mot att domstolarna föreslås bli skyldiga att underrätta berört lärosäte om en student döms för ett visst brott under utbildningen. Enligt Domstolsverket är det svårt att göra. Det främsta skälet är att det inte alltid finns information om den åtalades sysselsättning i målen.

De flesta anser att en registerkontroll inför vissa studier behövs. Men Brottsförebyggande rådet (Brå) är tveksamt. Myndigheten ifrågasätter om kontrollbehovet verkligen är så stort att det motiverar den föreslagna reformen. Brå påpekar att det är en omfattande kontroll, samtidigt som antalet individer som nekas legitimation av Socialstyrelsen på grund av tidigare brottslighet är väldigt få.

Läs också:

SLF Student: Bra med brottskontroll inför läkarstudier

Utredning föreslår obligatorisk brottskontroll av läkarstudenter

Universitet vill ha vassare verktyg mot olämpliga studenter

 

 

BROTT SOM FÖRESLÅS GE RÖTT LJUS FÖR LÄKARSTUDIER

Följande brott föreslås leda till att en person inte får antas till utbildningar till läkare, förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare, sjuksköterska, psykolog eller fysioterapeut.

  • Mord
  • Dråp
  • Grov misshandel
  • Synnerligen grov misshandel
  • Människorov
  • Något av sexualbrotten i 6 kap brottsbalken
  • Grovt rån
  • Barnpornografibrott, om brottet lett till annan påföljd än böter

Studenter som döms för något av de uppräknade brotten under studietiden ska tills vidare avskiljas från utbildningen. Beslutet ska dock kunna omprövas omgående om exempelvis domen upphävs i högre instans.

NÄMND BESLUTAR OM AVSKILJANDE

Beslutet om att avskilja en student från en statlig högskoleutbildning får inte fattas av universiteten själva, utan görs av Högskolans avskiljandenämnd (HAN).

Ett beslut om avskiljande innebär att studenten tills vidare inte får fortsätta den pågående utbildningen. Som regel får studenten inte heller antas till annan högskoleutbildning av samma slag. Ett beslut om avskiljande kan också innebära att studenten inte får antas till någon högskoleutbildning överhuvudtaget.

För att avskilja en student i dag krävs att studenten lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Men det måste också finnas en risk att studenten kommer att skada en annan person eller värdefull egendom under utbildningen.