Digitala verktyg för patienter får allt större plats i vården. Det kan handla om receptförnyelse, tidsbokning eller digitala möten. Men alla äldre har inte samma tillgång till, eller kunskap om de tekniska verktygen.

Arianna Poli, doktor i åldrande och social förändring. Foto: Linda Fredrikson/Linköpings universitet

En doktorsavhandling vid Linköpings universitet pekar på att de äldre som deltar i forskning om digitala verktyg i vården, ofta är i den yngre änden av skalan, har bättre hälsa och bättre digitala möjligheter, än de som inte deltar.

– Så vissa grupper är mer exkluderade än andra, säger Arianna Poli, doktor i åldrande och social förändring vid Linköpings universitet.

– Vad jag gjorde i min avhandling var att undersöka om skillnaderna hade något att göra med det sätt på vilket vi utvärderar och testar ny teknik. Från litteraturen vet vi att deltagande i forskning generellt sett är ojämlik. Jag ville se om det förekommer i forskning om digital teknik också.

Avhandlingen har fokuserat på data från två studier som utvärderat digitala verktyg: en svensk om patienter som genomgått dagkirurgi och en internationell om patienter med hjärtfel.

I den första skulle patienter själva rapportera sin utveckling genom en mobilapp efter operation i en utvärdering utformad som en randomiserad kontrollerad studie. Lämpliga patienter som ville delta delades slumpmässigt in i antingen en grupp som använde självrapporteringen via mobiltelefon, eller en grupp för traditionell uppföljning på kliniken.

Med det var få deltagare över 75 år som deltog. Anledningen kunde vara att de äldsta saknade mobiltelefon eller internetuppkoppling. De som deltog var också i högre grad kvinnor, mer internetvana och hade bättre hälsa än de som inte utvärderade systemet.

I den andra studien skulle en interventionsgrupp patienter med hjärtfel uppmuntras att motionera genom ett rörelsebaserat videospel, medan kontrollgruppen fick mer traditionell hjälp för motion. De som deltog tenderade att vara yngre och inte ha lika allvarliga hjärtfel som de som avstod deltagande eller som inte fick vara med på grund av balansproblem eller andra fysiska besvär.

– Vi fann liknande resultat i båda studierna. Också i den andra studien såg vi att deltagandet var ojämlikt, i avseendet att de äldsta var mindre benägna att delta i studien, säger Arianna Poli.

Hon har inte utvärderat resultaten av studierna eller vad de lett till i längden. Men hon varnar för att resultaten i sådana studier bara representerar en minoritet av de äldre.

Arianna Poli har också gjort statistiska simuleringar som visar att resultaten i forskningsstudier om digital teknik, kan variera kraftigt beroende vilka grupper äldre som deltar. Resultaten kan bli överdrivet positiva om studierna missar de äldsta, sjukaste eller de som har lägst teknisk kompetens, menar hon.

Vad har du för budskap till de som gör utvärderingar och fattar beslut på dem?

– Det viktigaste budskapet är att försöka ha ett varierat urval av äldre.

I praktiken kan dock det vara svårt.

– Det är utmanande att få med ett varierat urval. Vissa är inte villiga att delta. Ett sätt att kompensera är genom simuleringar och statistiska justeringar. De kan ge en idé om hur resultatet skulle se ut om urvalet var bättre.

Här finns avhandlingen A Divided Old Age through Research on Digital Technologies.