För drygt ett år sedan presenterade Distriktsläkarföreningen (DLF) resultaten från en enkätundersökning där man ställt frågor till samtliga regioner om tillgången till läkare i primärvården. Då återkom endast 10 av 21 regioner med svar.

När Distriktsläkarföreningen nu återigen skickat en liknande enkät till regionerna har 18 av 21 regioner inkommit med svar. Norrbotten och Västerbotten har inte svarat alls, och Västernorrland har bara inkommit med mycket knapphändiga svar.

Men även om betydligt fler regioner svarat på årets enkät är DLF:s ordförande Marina Tuutma inte helt nöjd med svaren.

– Det övergripande problemet, och något vi uppmärksammade redan i den förra enkäten, är att man inte har inte koll på hur många specialister i allmänmedicin som finns totalt i hela regionen, säger Marina Tuutma och fortsätter:

Flera kan redovisa siffror för regionanställda men inte för de läkare som arbetar för privata vårdgivare.

– Men regionerna har ett övergripande kompetensförsörjningsansvar som de måste fullfölja. Det blir väldigt svårt att planera framåt om man inte vet detta.

Några regioner, bland annat Stockholm, Värmland och Blekinge, kan inte heller ge någon uppgift om antal specialister i allmänmedicin omräknat till heltidstjänster.

– Det är också viktigt att veta hur många som är kliniskt verksamma och listningsbara för att kunna planera framtida behov. Vi läkare har andra arbetsuppgifter som är lika viktiga, exempelvis inom forskning och utbildning eller chefsuppdrag.

Regionerna har däremot bra koll på antalet ST-läkare i allmänmedicin. Men här syns en oroväckande utveckling, menar DLF. Enligt enkätsvaren har antalet ST-läkare minskat i hälften av de regioner som svarade på förra årets enkät.

Marina Tuutma har i nuläget inte något entydigt svar på varför antalet ST-läkare minskar i vissa regioner.

– Men vi har fått signaler om att en del regioner har satt stopp för att utbilda fler, exempelvis av ekonomiska skäl. Vi ser också att en del ST-läkare hoppar av och byter specialitet. Man behöver göra specialiteten attraktiv så att läkare som söker en specialistutbildning känner att de kan jobba där även i framtiden med en bra arbetsmiljö och lön.

För att ta reda på mer om utvecklingen kring ST-läkare planerar Marina Tuutma att besöka regioner i landet.

– Jag som DLF-ordförande planerar att ha med de här siffrorna och åka till regionerna och tillsammans med våra lokala föreningar träffa tjänstemän, chefer och politiker för att diskutera vad det här siffrorna säger och varför det är så här.

En majoritet av regionerna svarar ja på frågan om de har listning på fast läkare i regionen. Samtidigt uppger endast Sörmland och Uppsala att de har ett listningstak för läkare i primärvården, något som DLF länge efterfrågat.

På nationell nivå är målsättningen att hälften av befolkningen i Sverige ska ha en fast läkarkontakt vid utgången av 2022. Dessutom har Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet fått i uppdrag att kartlägga antalet specialister i allmänmedicin och ta fram rekommendationer för antalet ST-platser i allmänmedicin i varje region. Det uppdraget ska redovisas den 30 november.

– Det som blir intressant är att jämföra våra resultat med deras. Vi planerar att boka in ett möte med Nationella vårdkompetensrådet och diskutera de siffror vi har fått, säger Marina Tuutma.

Samtidigt säger hon att DLF kommer att fortsätta skicka ut enkäten om läkarförsörjningen i primärvården till regionerna.

– Vi ger oss inte innan alla regioner kan svara på alla frågor som vi ställer. Nästa år kommer vi att efterfråga konkreta kompetensförsörjningsplaner. Nu har det gått några år när vi har pratat om god och nära vård och alla vet att det är brist på specialister i allmänmedicin. Nu vi vill se konkreta handlingsplaner.