Det är forskare vid Lunds universitet som nu har försökt kartlägga i vilken utsträckning patienter med långvarig smärta som remitterats till smärtrehabmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund tidigare har fått behandling med opioider.

Resultaten – som bygger på data om 1 613 patienter med långvarig icke cancerrelaterad smärta, som rapporterats till det nationella registret för smärtrehabilitering 2015 till 2017 – visar att 38 procent hade hämtat ut förskrivna opioider på apoteket under de senaste tre månaderna. 

Henrik Grelz. Foto: Lunds universitet

22 procent hade hämtat ut opioider under tre på varandra följande kvartal det senaste året – något som indikerar långtidsbehandling, konstaterar Henrik Grelz, biträdande överläkare på smärtrehabmottagningen vid Skånes universitetssjukhus samt doktorand på Lunds universitet.

Han tycker att det är oroväckande siffror. 

– Jämför man det med internationella siffror så är det beskedligt. Men jag är förvånad över att det ändå är så pass många – att en femtedel av vår population är utsatt för upprepade förskrivningar. 

Enligt Henrik Grelz kom ungefär 70 procent av patienterna i studien från primärvården.

– De här patienterna är svåra att hjälpa, och det är många som lätt tar till receptblocket, säger han.

Henrik Grelz tror att resultaten är representativa för gruppen patienter med svår långvarig smärta i Sverige. För drygt ett år sedan publicerades en studie där forskare sett liknande resultat vid Smärt- och rehabiliteringscentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping.

– Eftersom man nu sett liknande siffror på i alla fall två kliniker i Sverige så tror jag att det är ganska representativt för den här vårdnivån, säger Henrik Grelz.

Han betonar samtidigt att resultaten speglar åren 2015 till 2017 och att det internationella smärtläkarsällskapet IASP (International Association for the Study of Pain) 2018 gick ut med ett uttalande om att vara väldigt försiktig med – och helst undvika – långa förskrivningar av opioider.

– Eftersom IASP kom med sina mer re­striktiva riktlinjer 2018 så är det möjligt att det sker en förändring. 

Han tillägger att han och de andra forskarna just nu håller på med en uppföljning för åren 2018–2020.

– Jag räknar med att presentera preliminära resultat på den europeiska smärtkongressen EFIC i april, säger Henrik Grelz.

Resultaten av den nu aktuella studien publiceras i tidskriften Journal of Rehabilitation Medicine.

 

Läs mer i Special – smärta:

Cannabispreparat på recept ökar stort

Slopade medel tvingar fram nya arbetssätt i smärtvården

Sammanhållet vårdförlopp ska skapa struktur

Regionalt nätverk för smärtforskare vill inspirera till samverkan

Brist på smärtläkare – och för få nya utbildas