Det var två dagar i oktober 2020 som läkaren på Sahlgrenska universitetssjukhuset gick till sin arbetsplats med förkylningssymtom såsom halsont, lätt hosta och huvudvärk. Händelsen anmäldes av sjukhuset till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Enligt anmälan gick läkaren inte hem trots uppmaningar att göra det. Några dagar senare bekräftade provtagning att läkaren var smittad med covid-19.

Händelsen ledde också till att läkaren blev avskedad.

I ett färskt tillsynsbeslut riktar nu Ivo kritik mot läkaren. Myndighetens bedömning är att läkaren genom att ha gått till arbetet med förkylningssymtom under den pågående pandemin har agerat olämpligt och uppvisat synnerligen dåligt omdöme. Ivo anser att läkaren borde haft anledning att misstänka att det kunde röra sig om covid-19. Läkarens agerande har enligt Ivo också inneburit en patientsäkerhetsrisk.

Ivo gör också bedömningen att läkaren genom sitt agerande skäligen kan misstänkas för framkallande av fara för annan. Därför har myndigheten också lämnat in en åtalsanmälan mot läkaren till Åklagarmyndigheten.

Ivo riktar även kritik mot läkaren på fler punkter, bland annat för bristande handläggning i samband med intygsskrivning och bristfällig journaldokumentation.

Läkaren har å sin sida bland annat hävdat att symtomen inte varit så kraftiga som de beskrivits i anmälan till Ivo och att rekommenderat avstånd hölls under de aktuella dagarna. Läkaren har också pekat på att arbetssituationen varit mycket ansträngd.

Trots kritiken anser Ivo inte att det föreligger skäl att göra en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) med yrkande om prövotid eller återkallelse av legitimation.

Bakgrunden är bland annat att läkarens senare arbetsgivare anfört att läkaren inte förekommer i några avvikelser och att det inte finns några synpunkter på läkarens yrkesutövning. Dessutom har läkaren vid möte på Ivo »visat insikt i sina handläggningsbrister«.

Därmed avslutar Ivo ärendet, men myndigheten skriver att man kan komma att granska läkarens yrkesutövning framöver.

Läs mer:

Läkare avskedad efter att ha gått till jobbet med covidsymtom