I slutet på januari inledde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) en större nationell tillsyn av sjukhusvården. Ett första steg i tillsynen var att begära in uppgifter från regionerna om tillgången till vårdplatser och personal.

Nu presenterar myndigheten en sammanställning av regionernas redovisningar. Den sammantagna bilden är att sjukhusvården präglas av stor brist på vårdpersonal och därmed brist på disponibla vårdplatser.

– Brist på disponibla vårdplatser innebär stora patientsäkerhetsrisker. Med överbeläggningar och utlokaliseringar som följd ökar risken för vårdskador. Problemen hos regionerna kan ha olika förklaringar, men patientsäkerheten måste kunna garanteras, säger Peder Carlsson, avdelningschef och ansvarig för Ivo:s nationella tillsyn, i ett pressmeddelande.

Ivo:s bedömning är att minst 18 av 21 regioner har en brist på disponibla vårdplatser. I tre regioner har myndigheten utifrån underlaget inte kunnat bedöma om det råder brist på vårdplatser eller inte. Däremot pekar myndigheten på att problem med överbeläggningar och utlokaliseringar förekommer inom samtliga regioner.

Den största bristen på vårdplatser finns inom den somatiska specialistsjukvården, men vissa regioner lyfter fram problem inom den psykiatriska specialistsjukvården och då särskilt när det gäller rättspsykiatrin.

När det gäller bemanningen uppger samtliga regioner att de saknar vårdpersonal i dagsläget. Det råder en stor brist på sjuksköterskor inom både den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården. Men det finns även en brist av andra yrkesgrupper, bland annat biomedicinska analytiker, specialistläkare och psykologer.

Ivo:s uppfattning är att regionernas redovisningar »genomsyras av en uppgivenhet över bristen på personal«. Enligt Ivo uppger nästan alla regioner att de ser fortsatta bemanningsproblem om fem år.

– I vår analys av redovisningarna kan vi se stora risker med att patientsäkerheten inte kan upprätthållas. Vår tillsyn fortsätter därför i samtliga regioner och vi är beredda att använda hela den verktygslåda lagen ger oss, för att säkerställa att patienterna får en god och säker vård, säger Peder Carlsson.

Det absolut tyngsta vapnet som Ivo kan ta till är att stänga en verksamhet, och nyligen flaggade Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström för att den åtgärden skulle kunna komma att användas framöver.

Nästa steg för Ivo är att genomföra tillsyn i samtliga regioner. Det kan innebära både anmälda och oanmälda besök på sjukhus i landet. Ivo ska även begära in ytterligare underlag från regionerna.

Bakgrunden till den omfattande nationella tillsynen är att Ivo gör bedömningen att vården vid akutsjukhusen är hårt belastad med ökade patientsäkerhetsrisker som följd. Bedömningen grundar sig i de uppgifter som framkommit i myndighetens tidigare och pågående tillsynsärenden kring akutsjukhus, rapportering i medierna och i annan offentlig statistik.

Läs också:

Ivo:s generaldirektör hotar med stängning – ska använda alla verktyg

Ivo granskar sjukhusvården – vill få besked om vårdplatser och personal