– Det finns en osäkerhet och okunskap hos oss alla om hur pensionerna kommer se ut och hur olika val påverkar oss. Det vill vi jobba hårt för att belysa, sa Elin Karlsson från styrelsen.

Motionen kom från Sjukhusläkarna i Lund som yrkade på att förbundet skulle verka för goda villkor och långsiktiga avtal för sjukhusläkarnas pension, men också informera sina medlemmar om olika pensionssystem och varna för fällor.

Anna Rask-Andersen, Sjukhusläkarna Uppsala. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson.

Anna Rask-Andersen från lokalföreningen i Uppsala såg positivt på förslaget. Hon betonade att särskilt läkare som gör universitetskarriär riskerar att hamna i kläm, eftersom det krävs 30 års statligt arbete för att få full pension från staten.

– Det finns stora fällor som kan förstöra väldigt mycket för pensionen, så det behövs information om det här.

Hon skulle gärna se en särskild flik på Läkarförbundets hemsida med en lista över de vanligaste problemen kopplade till pensionen, exempelvis hur en läkare påverkas av att byta arbetsgivare eller av att jobba för olika regioner.

Regina Göbel från Gotlands läkarförening önskade sig en särskild medlemsservice för pensionsfrågor.

– Tyvärr är okunskapen utbredd inte bara bland våra medlemmar utan även bland vissa så kallade pensionsrådgivare. Det vore en bra medlemsförmån att erbjuda kunniga pensionsrådgivare som man kan lita på.

De resurserna finns inte, förklarade Elin Karlsson, som ändå betonade att man vill jobba vidare med den komplexa pensionsfrågan.

Andra motioner som ledde till diskussioner rörde bland annat hur forskningstid och forskningspengar ska kunna räddas när BT-tjänsterna gör sitt inträde på bredare front. Även här låg Lundaläkare bakom motionen.

Ann Hermansson, Sjukhusläkarna Lund. Foto: Anna-Cajsa Torkelsson

– Den tid för forskning som regionerna nu betalar inom ramen för forskar-AT måste vi på något sätt bevara, sa Ann Hermansson, vice ordförande för Sjukhusläkarna Lund.

Sex månader betald forskningstid, som gällt för forskar-AT, kan dock bli svårt att överföra direkt till den kortare BT-utbildningen, medgav hon.

– Vi har inte den uppenbara lösningen, men vi får inte låta regionerna slippa betala för forskning. Annars är vi rädda att färre kommer våga sig på att prova klinisk forskning.

Motionen om att arbeta för att bevara den chans till forskning som forskar-AT inneburit fick bifall av fullmäktige. Andra motioner som klubbades igenom var bland annat ett förslag om att Sjukhusläkarna ska driva frågan om en årlig redovisning av universitets och regioners visselblåsarfunktioner och att Sjukhusläkarna ska verka för att belysa vikten av ökade resurser till den palliativa vården.