Kostnaden för inhyrd personal i vården ökade med 12 procent förra året jämfört med 2020. Totalt landade hyrnotan på 6,3 miljarder kronor, enligt nya siffror från Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

Kostnaderna för hyrsjuksköterskor ökade mest med drygt 24 procent. Kostnaderna för inhyrda läkare ökade med 8,4 procent. Läkarna står dock fortfarande för nästan 60 procent av de totala hyrkostnaderna.

Endast två regioner, Skåne och Blekinge, minskade sina kostnader för inhyrd personal förra året.

Även i förhållande till regionernas egna personalkostnader ökade hyrkostnaderna. Under 2021 utgjorde inhyrd personal 3,9 procent av personalkostnaderna. Det är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2020. Endast Region Skåne når SKR:s tidigare uppsatta mål om att kostnaderna för hyrpersonal maximalt ska uppgå till 2 procent av de totala personalkostnaderna.

Enligt SKR har kostnadsökningen under förra året ett tydligt samband med pandemin.

Under 2020 syntes endast en mycket blygsam ökning av totalkostnaderna för inhyrd personal jämfört med 2019, och för första gången på flera år minskade kostnaderna för hyrpersonal i förhållande till de totala personalkostnaderna.

SKR pekar på att det i början av pandemin var färre som sökte vård och att regionerna hade ökade möjligheter att låna in eller tillfälligt anställa personal. Men under 2021 har regionerna brottats med fortsatt högt tryck i covidvården, arbetat med att ta igen uppskjuten vård, genomfört vaccinationer och samtidigt haft ett ökat antal sjukskrivningar som skapat stor personalbrist.

– Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet och för medarbetarnas arbetsmiljö. Under 2021 har hälso- och sjukvården varit tungt belastad samtidigt som sjukfrånvaron varit stor. Utöver nyanställningar har inhyrd personal varit ett av flera nödvändiga verktyg för att hantera det ansträngda läget, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Allra störst ökning av av kostnaderna för inhyrd personal under förra året syns i den somatiska vården. Där har kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat med 28 procent och för inhyrda läkare med 14 procent jämfört med 2020.

I primärvården ökade hyrkostnaderna totalt sett med 5,7 procent, och inom psykiatrin låg ökningen på 4,9 procent.