Regeringen gav förra året Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett stöd för prioriteringar i hälso- och sjukvården i händelse av katastrofsituationer och ytterst i krig.

Nu har myndigheten skickat ut ett sådant kunskapsstöd på remiss. Stödet tar sikte på situationer när vårdbehovet vida överstiger de tillgängliga resurserna.

Socialstyrelsen betonar att de etiska principer som ligger till grund för hur prioriteringar i sjukvården ska göras är samma i både fredstid och vid krig.

Det innebär att prioriteringar endast får ske mot bakgrund av det medicinska behovet av vård. Patienter med störst behov av vård ska ges högst prioritet och man får inte göra skillnad mellan den civila befolkningen, militär personal, vårdpersonal och till och med fienden.

– Däremot kan såväl fredstida katastrofsituationer som krig innebära stora omställningar för hälso- och sjukvården. Då kan en stor obalans mellan de vårdresurser som finns tillgängliga och det akuta vårdbehovet uppstå, vilket i sin tur leder till stränga och mycket utmanande prioriteringar, säger Anders Berg, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen framhåller också att det kan vara mycket svårt för vårdpersonalen att göra prioriteringar mellan ett stort antal skadade eller sjuka personer när vårdresurserna inte räcker till.

Som en del av kunskapsstödet har myndigheten därför tagit fram ett särskilt verktyg för prioriteringar. Verktyget syftar också till att minska etisk stress och öka transparensen genom att visa att svåra beslut fattas likartat över landet.

– I verktyget har vi identifierat fem övergripande prioriteringsgrupper utgående från den av riksdagens beslutade etiska plattformen för prioriteringar, där vårdbehovet uttrycks som en kombination av hur allvarligt hälsotillståndet är och vilken nytta patienten skulle ha av en vårdåtgärd, säger Anders Berg.

Enligt Socialstyrelsen är verktyget tänkt att användas för prioriteringar på gruppnivå. En medicinsk bedömning måste dock göras i varje enskilt fall.

En annan del i vägledningen är att Socialstyrelsen tagit fram scenarier med specifika prioriteringssituationer. Syftet är att ge vägledning om hur man bör prioritera om exempelvis ett sjukhus behöver evakueras.

Remissvaren ska lämnas till Socialstyrelsen senast i slutat av april. Ett slutgiltigt kunskapsstöd beräknas vara klart i slutet av juni.