I ljuset av Rysslands invasion av Ukraina uppmanar regeringen till att kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och i Belarus omedelbart upphör – och att inga nya kontakter eller åtaganden initieras.

Det beskedet levererade alltså utbildningsminister Anna Ekström (S), under onsdagen.

– Vi ska inte ha utbildnings- och forskningssamarbeten som stöttar den ryska statsledningen, sa hon under en pressträff.

Hon var samtidigt tydlig med att det är viktigt att inte per automatik likställa enskilda ryska och belarusiska forskare med statliga institutioner.

– Regeringen utgår från att de svenska lärosätena och myndigheterna försäkrar sig i varje enskilt fall om eventuella kontakter och samarbeten verkligen är lämpliga, sa Anna Ekström.

Hon konstaterade att det i många utbildnings- och forskningssamarbeten finns individuella kontakter mellan forskare i Sverige, Ryssland och Belarus. Och att många akademiker i Ryssland och Belarus nu – med fara för sitt eget liv – öppet kritiserar den ryska statsledningens agerande.

Enligt Anna Ekström uppmanar regeringen lärosäten och övriga myndigheter att särskilt beakta de säkerhetspolitiska aspekterna på samarbeten inom olika ämnesområden.

– Regeringen rekommenderar lärosäten och övriga berörda myndigheter att ha en mycket strikt hållning vad avser utbetalningar, hantering av ansökningar, genomförande av projekt, ingående av avtal och liknande som involverar ryska och belarusiska mottagare, sa Anna Ekström.

Hon underströk att ställningstagandena bygger på beslut och vägledning från såväl EU som andra europeiska aktörer.

På pressträffen medverkade även Hans Adolfsson, vice ordförande i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

– Vi instämmer med statsrådet att det för tillfället är helt rätt att under rådande omständigheter avstå från institutionella relationer med statligt kontrollerade lärosäten i Ryssland och Belarus.

Han påpekade – precis som ministern – att många utbildnings- och forskningssamarbeten baseras på kontakter kollegor emellan.

– Här är det viktigt att vi på lärosätena har möjlighet att göra bedömningar från fall till fall om befintliga samarbeten är lämpliga att fortsätta med. Från SUHF:s sida är vi därför mycket nöjda med att regeringen hedrar lärosätenas autonomi i den frågan, sa Hans Adolfsson.

Han betonade att lärosätena i Sverige följer utvecklingen noga för att kunna bistå drabbade studenter och medarbetare.

– Vi står även redo att vid behov stödja och hjälpa forskare på flykt.

Även Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström sa sig vara mycket nöjd med beskedet från regeringen.

– Det hjälper oss i hur vi ska agera, sa han under pressträffen.

Även han tycker att det är viktigt att skilja på individuella kontakter forskare emellan, och mer formaliserade kontakter mellan organisationer och nationer.

– När det gäller den senare, om jag pratar för Vetenskapsrådet, så har vi en sådan överenskommelse med en rysk forskningsfinansiär. I och med det besked som statsrådet ger så avser vi att kontakta Ryssland och frysa detta avtal.

När det gäller individuella forskningssamarbeten så har Vetenskapsrådet nu tittat närmare på ansökningar där man explicit nämner ryskt samarbete.

– Det visar sig vara väldigt få till antalet. Vi har bara hittat ett 30-tal ansökningar som nämner ryskt samarbete, sa Sven Stafström.