Vid årsskiftet 2020/2021 genomförde Läkarförbundet en enkätundersökning bland läkare verksamma inom primärvården. En liknande enkät genomfördes 2015.

Totalt besvarades förra årets enkät av knappt 3 300 läkare. Svarsfrekvensen var cirka 42 procent.

En del av enkäten handlar om arbetsmiljö. En tredjedel av läkarna som svarat på förra årets enkät instämmer helt eller i stor utsträckning i påståendet: »Jag upplever en oacceptabel tidspress«. Det är en liten förbättring jämfört med 2015 då motsvarande siffra var 41 procent.

Även när det gäller påståendet »Jag kan normalt avsluta mitt arbete inom min arbetstid« syns en liten förbättring. Förra året svarade 37 procent att de inte instämmer alls i det påståendet, vilket kan jämföras med 44 procent 2015.

Men trots att resultaten antyder en viss förbättring menar Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen, att siffrorna fortfarande ger en bild av en ansträngd arbetsmiljö på vårdcentralerna.

– Det övergripande är att arbetsmiljön i primärvården inte har blivit bättre, säger Marina Tuutma.

Det är väl känt att det råder en brist på specialister i allmänmedicin. Dessutom arbetar många av läkarna i primärvården av olika skäl inte heltid.

Här konstaterar Läkarförbundet att andelen svarande som arbetar deltid har ökat från cirka hälften 2015 till nästan 60 procent i förra årets enkät. Av dessa uppger cirka 17 procent att den främsta anledningen till deltidsarbete är att arbetsmiljön är dålig.

– Många läkare vittnar om att det är alltmer intensivt att arbeta på vårdcentralerna och att man inte orkar jobba åtta timmar om dagen.

Marina Tuutma tror också att en förklaring till det ökade deltidsarbete är att det finns en trend i samhället i stort där yngre personer i högre grad än tidigare anser att balansen mellan jobb och privatliv är viktig att upprätthålla.

– Det blir många fler som sätter större krav när det gäller sitt privatliv. Färre kan tänka sig att offra det. Det är delvis det man ser även i läkarnas arbetsmönster.

Enkäten innehåller också frågor om »betungande arbetsuppgifter«. 41 procent av läkarna upplever att administrativa uppgifter som de gör skulle kunna omfördelas till andra personalkategorier på vårdcentralen utan att kvaliteten påverkas.

Bara 15 procent instämmer helt i påståendet att deras vårdcentral har tillräckligt med administrativ personal. 2015 var motsvarande siffra 27 procent.

Marina Tuutma menar att den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med arbetsmiljön är att rekrytera mer personal till vårdcentralerna.

– För att arbetsmiljön ska kunna bli något bättre så måste vi bli fler i primärvården. Men trots satsningar på god och nära vård märker jag eller våra lokalavdelningar egentligen inte av att det har blivit mer pengar eller att vi har större möjligheter att anställa fler läkare.