Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) hade två motioner att ta ställning till vid sitt fullmäktigemöte i Gävle på onsdagen.

Den ena motionen var ett förslag från Sfam:s forskningsråd om att inrätta ett forskningsanslag för konferensdeltagande. Forskningsrådet pekade i motionen på att det är största vikt att forskande ST-läkare eller specialister i allmänmedicin ska kunna presentera och diskutera allmänmedicinska forskningsprojekt. Detta sker lämpligen vid forskningskonferenser, men ett problem är att det är svårt att finansiera deltagande i sådana konferenser.

– Eftersom det finns en god ekonomi i föreningen så har vi föreslagit att man ska kunna söka ett resebidrag för presentation på nationell eller internationell konferens, sa Anna Nager från forskningsrådet.

Tanken är att anslaget ska kunna sökas två gånger per år. Summan för anslaget ska vara maximalt 10 000 kronor för deltagande på nationell konferens och maximalt 20 000 kronor för en internationell konferens.

Fullmäktige biföll motionen men med ett förtydligande om att endast medlemmar i Sfam ska kunna söka anslaget.

Den andra motionen handlade om Sfams torsdagsmöten. Dessa digitala lunchmöten inleddes i samarbete med Svenska läkaresällskapet under våren 2020 när pandemin slog till på allvar. Då fanns ett behov av att skapa en gemensam digital plattform för kollegial dialog inom allmänläkarkåren.

Sedan starten har drygt 40 torsdagsmöten anordnats. När det gäller finansieringen har hittills delar av ett statligt bidrag använts för att täcka kostnaderna, men i nuläget är det oklart om föreningen kan räkna med externt bidrag för verksamheten.

Men redaktionen bakom torsdagsmötena har som ambition att både behålla och utveckla verksamheten med torsdagmötena framöver. Redaktionens tanke är att skapa en digital mötesplats för allmänläkares kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt en professionsstyrd fortbildningsplattform som på sikt ska bli ekonomiskt självfinansierad.

Mot den bakgrunden motionerade redaktionsgruppen om att Sfam skulle stå för en kostnad på 100 000 kronor för att torsdagsmötena ska kunna fortsätta under året. Motionärerna ville också att fullmäktige skulle ge redaktionsgruppen och Sfam:s styrelse i uppdrag att under 2022 ansöka om externa medel för verksamheten samt att ta fram en strategi för att göra verksamheten ekonomiskt självbärande.

Emil Péclard. Foto: Joakim Andersson

– Jag hoppas att föreningen tycker att det finns en poäng med att det finns en digital plattform där allmänläkare kan mötas för kollegial dialog, för att definiera vad som är allmänmedicinen och hur vi ska hantera olika saker som tillhör vårt uppdrag, sa Susanna Althini, en av motionärerna från redaktionsgruppen.

Sfam:s styrelse höll i sitt motionssvar med om att det behövs ett forum och en kommunikationsplattform för blivande och färdiga specialister i landet. Styrelsen gör också bedömningen att 100 000 kronor kan avsättas ur medlemsmedel under året för att genomföra torsdagsmötena.

Fullmäktige gick på motionärernas linje och biföll motionen.

Utöver motionerna tog ett nytt namn plats i Sfam:s styrelse. Fullmäktige valde Emil Péclard till ledamot med mandat till 2024. Emil Péclard är specialist i allmänmedicin i Falun och ordförande i Sfam Dalarna.

Både Sfam:s ordförande Magnus Isacson och vice ordförande Annika Larsson har mandat till 2023.