Under 2021 genomfördes nära 2,4 miljoner operationer inom slutenvården eller som dagkirurgi, vilket är nästan lika många som åren före pandemin – och dessutom en klar ökning jämfört med det första pandemiåret 2020, enligt Socialstyrelsens statistik.

– Vi såg en kraftig nedgång av den planerade vården under inledningen av pandemin våren 2020. Därefter har den planerade vården kunnat upprätthållas i hög utsträckning, trots att regionerna varit kraftigt påverkade av pandemin under långa perioder. Mycket talar för att antalet operationer och behandlingar kommer att kunna ligga på en fortsatt hög nivå i år, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

Men samtidigt som antalet operationer legat högt har 15 procent fler patienter sökt sig till öppenvården 2021 jämfört med året innan. Även läkarbesöken i den specialiserade somatiska vården ökade under 2021 och låg på ungefär samma nivå som före pandemin. Förklaringen tros vara att personer som i början av pandemin avstod från att söka vård gjorde det under 2021 i stället.

Kombinationen av fler vårdsökande och pandemin har lett till ett mycket stort tryck på både primär- och slutenvård under det gångna året.

– Pandemin har inneburit stora ansträngningar för vårdpersonalen, säger Emma Spak och tillägger att regionerna nu arbetar systematiskt och effektivt för att minska väntetiderna och korta de vårdköer som vuxit under pandemin.