Det var i december 2020 som landets regioner beslutade att man med stöd av Sveriges Kommuner och regioner(SKR) skulle arbeta för en gemensam upphandling av hyrpersonal. Sedan februari förra året har arbetet med att ta fram gemensamma kriterier pågått och nu är det klart.

En viktig poäng med det nya avtalet är att samtliga regioner framöver kan ställa samma krav när det gäller inhyrd personal.

– I dag ser det ut på minst 21 olika sätt. Nu har vi enats om att kravställa på ett sätt, och leverantörerna kommer ju inte att få några problem med någon region för de vet vilken kravställning det är, säger Stefan Petersson, som är projektledare för den regiongemensamma upphandlingen vid SKR.

Avtalet, som gäller för läkare och sjuksköterskor inklusive barnmorskor, innebär bland annat att olika delar av landet delas in i tre olika zoner där ersättningen varierar beroende på om det är en större stad, mindre stad, eller landsbygd.

– Vi har hittat en prismodell där vi tittar på respektive kommuns olika förutsättningar och vi har hittat 3 zoner som vi kan applicera i Sverige. På det sättet kommer vi inte konkurrera mellan regionerna här utan vi köper på lika villkor helt enkelt, säger Stefan Petersson.

Zonindelningen gäller även inom en region, där ersättningen alltså blir högre i glesbygd jämfört med i ett storstadsområde.

För en specialistutbildad läkare varierar timersättningen mellan 1 125 kronor i zon 1 till 1 625 kronor i zon 3.

Därtill finns en särskild reseschablon som kan användas för de fyra mest nordliga regionerna, det vill säga Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

– Om du ska få ett bemanningsföretag att ta ett uppdrag där så behöver man ju få täckning för resekostnader om till exempel läkaren kommer från Stockholm.

Arbetet med att ta fram avtalet har mött kritik, inte minst från läkarhåll. Bland annat har läkarföreningen i Norrbotten uttryckt oro över att de ersättningsnivåer som presenterades i ett utkast i höstas var så låga att de riskerade att förvärra bemanningssituationen ytterligare.

Men enligt Stefan Petersson har man efter en remissrunda, där bland annat leverantörer och branschen fått lämna synpunkter, justerat avtalet. Det handlar bland annat om högre ersättningsnivåer. Ett exempel är att en timersättningen för grundutbildad sjuksköterska i zon 1 låg på 500 kronor i utkastet. I det slutgiltiga avtalet ligger den ersättningen på 560 kronor.

Ser du någon farhåga att det kan bli svårare att bemanna i glesbygd med det här nya avtalet?

– Nej, jag ser faktiskt inte det. I de här zonerna så har vi då tagit hänsyn till att höja priserna för att det ska bli mer attraktivt.

En annan kritik har gällt karenstiden på 12 månader som innebär att en läkare eller sjuksköterska som varit anställd i en region måste vänta i ett år för att kunna hyras in till samma region.

Marina Tuutma, andra vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Distriktsläkarföreningen, har varit mycket kritisk och pekat på att en sådan karenstid inte löser det grundläggande problemet med läkarnas dåliga arbetsmiljö.

Men trots kritiken finns karenstiden på 12 månader med i det slutgiltiga avtalet.

– Vi tycker att det är otroligt viktigt att vi har en kontinuitet och verksamhetsutveckling i regionerna. Därför vill vi inte ha medarbetare som går från en region och kommer in som konsulter, utan vi behöver ha karensen här, säger Stefan Petersson.

Samtliga regioner ska ansluta till det gemensamma avtalet, men det kommer att ske vid olika tidpunkter eftersom deras nuvarande avtal löper ut vid olika tillfällen. Tanken är att teckna ramavtal med alla leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven.

Läs också:

Norrbottens läkare varnar för ny upphandling av vårdpersonal

SKR vill införa ett års karenstid för hyrpersonal – möter hård kritik

Högre ersättning inom vissa specialiteter

Ersättningen i regionernas gemensamma upphandling varierar beroende på ort och kompetens.

Legitimerad läkare och ST-läkare:

Zon 1: 770 kr/tim
Zon 2: 945 kr/tim
Zon 3: 1 120 kr/tim

Specialistutbildad läkare:

Zon 1: 1 125 kr/tim
Zon 2: 1 375 kr/tim
Zon 3: 1 625 kr/tim

Specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, psykiatri, radiologi och ögonsjukdomar:

Zon 1: 1 325 kr/tim
Zon 2: 1 525 kr/tim
Zon 3: 1 775 kr/tim

Specialistläkare inom klinisk patologi och rättsmedicin:

Zon 1: 1 425 kr/tim
Zon 2: 1 625 kr/tim
Zon 3: 1 875 kr/tim

Källa: Sveriges Kommuner och regioner