Förra våren offentliggjordes resultaten av en SPUR-inspektion av ST-utbildningen i lungmedicin vid Karolinska universitetssjukhuset. Den externa kvalitetsgranskningen visade på en rad brister. På flera områden levde utbildningen inte upp till Socialstyrelsens föreskrifter.

Trots ett arbete med en reviderad handlingsplan och flera förbättringsinsatser konstaterade SPUR-inspektörerna i februari i år att centrala problem kvarstår.

Nu har Karolinska beslutat att verksamhetschefen för Medicinsk enhet lung- och allergisjukdomar, Cecilia Bredin, som också är ordförande i Svensk lungmedicinsk förening, får sluta som chef. Beslutet fattades av Carina Metzner, chef för Tema inflammation och åldrande.

– Bakgrunden är den väldigt dåliga SPUR-inspektionen som vi fick förra våren, säger Carina Metzner.

Hon pekar på att ansvaret för ST-utbildningen i slutändan ligger på verksamhetschefen Cecilia Bredin.

– Vi tar det på oerhört stort allvar. Det är jätteviktigt för oss att klara av att utbilda lungmedicinare som ju är en väldig bristspecialitet, fortsätter Carina Metzer.

I SPUR-rapporten konstateras bland annat att specialiteten lungsjukdomar är splittrad i flera patientflöden, varav ett är organiserat under Tema cancer med verksamhetschef inom onkologi.

Enligt rapporten gör den här uppdelningen, särskilt avknoppningen utredningsverksamheten för lungcancer med egen chefslinje utan lungmedicinsk kompetens, att det blir svårt för utbildningen att uppfylla alla mål i Socialstyrelsens målbeskrivning.

Uppdelningen innebär också att målinriktad träning i diagnostiska ingrepp blir begränsad i både tid och omfattning, står det i rapporten.

Carina Metzner menar att den här organisatoriska uppdelningen är en fråga som ligger på sjukhusnivå, inte på verksamhetschefen. Men hon menar samtidigt att man inte lyckats med samarbetet mellan lungmedicin och andra delar av sjukhuset.

– Själva uppdelningen är ju en ledningsfråga eller en Karolinska-fråga, men hur man än skär verksamheter så kommer man alltid behöva samarbeta med personer i en annan linje.

Carina Metzner fortsätter.

– På Karolinska jobbar vi ju jättemycket med att vi vill jobba som ett sjukhus. Men då bygger det på att man klarar av att lösa sådana här frågor mellan olika teman och verksamhetschefer. Det finns många andra specialiteter som är delade på samma sätt eller på ett annat sätt där det krävs daglig samverkan med andra cheflinjer och där man har lyckats jättebra.

SPUR-inspektionen genomfördes på initiativ av Cecilia Bredin, som är kvar som verksamhetschef i några veckor till. Hon uppger att hon delar SPUR-inspektörernas slutsatser, och hon framhåller att ST-utbildningen är mycket viktig.

Samtidigt menar hon att problemen med uppdelad lungspecialitet, som är fallet på Karolinska, är en större fråga som berör hela specialiteten.

– Mitt chefsförordnande avslutas av ledningen på grund av att vi inte är överens om hur specialiteten ska kunna fortsätta att överhuvudtaget existera på Karolinska, säger Cecilia Bredin.

Det hela handlar om att lungcancervården i Karolinskas nya organisationsmodell ligger under Tema cancer. Det innebär att en del lungläkare är anställda vid Tema cancer. Dessutom ligger den lungmedicinska interventionsverksamheten under Tema cancer.

Cecilia Bredin menar att det är ett problem, eftersom den verksamheten är en kärnverksamhet för lungspecialiteten. I och med här uppdelningen har man inte möjlighet till insyn eller att påverka den verksamheten, menar hon.

– Oavsett om man är anställd på Tema cancer eller på ME lung- och allergisjukdomar, så gör ju alla lungmedicinarna ingrepp på den medicinska interventionsenheten som nu driftas av två onkologer i Huddinge och Solna. Där har vi inte insyn i arbetsmiljöfrågor, kvalitet- och patientsäkerhetsfrågor, inköp av medicinteknisk utrustning.

Cecilia Bredin fortsätter:

– Det upplever vi som bekymmersamt för specialitetens fortlevnad. Det är det som är huvudproblemet. Vi har tydliga förslag på lösningar i handlingsplanen, men där har vi olika åsikter, och då har man valt att göra så här.

Ett sådant förslag är helt enkelt att driftsansvaret för den lungmedicinska interventionsenheten återförs till Lung- och allergisjukdomar. Men enligt Cecilia Bredin har sjukhuset inte hörsammat de förbättringsförslag och lösningar som hon lagt fram.

Cecilia Bredins chefsförordnande löper ut den 23 juni. Därefter kommer hon att fortsätta som lungläkare på sjukhuset.

– Ja, jag jobbar kvar som vanligt. Jag har jobbat här i 31 år, jag trivs jättebra. Vi har en jättefin verksamhet. Nöjda patienter, nöjda medarbetare, ekonomi i balans, bra kvalitet och patientsäkerhet. Men om vi ska kunna finnas kvar måste vi ju kunna utbilda nya specialister på ett bra sätt med rätt handledning i alla delar, säger Cecilia Bredin.