Som Läkartidningen tidigare rapporterat har Läkarförbundet bjudit in Svenska läkaresällskapet till ett möte för att diskutera frågan om dödshjälp. Förhoppningen från förbundets sida var bland annat att de båda läkarföreningarna ska kunna enas om ett gemensamt förhållningssätt till frågan framöver.

I förra veckan höll representanter för föreningarna ett första möte.

– Anledningen till att vi träffades var att åtminstone jag tyckte att det var olämpligt att två stora läkarföreningar ska ha så pass olika uppfattningar i den här frågan, säger Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Han fortsätter:

– Vi enades om att det här är en komplex fråga och vi enades också om att tillskriva Smer och uppmana dem att komplettera eller ta ett nytt tag i den här frågan.

Torsten Mossberg hänvisar till att Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 2017 publicerade en kunskapsöversikt om dödshjälp.

– Men det har hänt väldigt mycket sedan dess och vi tycker gemensamt att det finns många frågor som inte alls har hanterats. Det handlar om medicinsk-etiska, juridiska, socialpolitiska och praktiskt kliniska frågor.

Mikael Sandlund, ordförande i Svenska läkaresällskapets etikdelegation, deltog vid mötet i förra veckan och han delar Torsten Mossbergs uppfattning.

– Det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. Dels har fler länder kommit till som reglerar läkarassisterat döende i vissa avseenden, dels var ju kunskapsöversikten över empiriska studier om hur den här möjligheten används i de länder där den finns. Vi önskar att man tog hänsyn till nytillkommet material och gjorde en uppdatering helt enkelt, säger han.

Dessutom menar Mikael Sandlund att det finns vissa oklarheter när det gäller rättsläget, bland annat vad som händer med legitimerad personal som utför assisterat döende.

– Jag tror att många svenska läkare tänker, och även föreningarna, att det finns en viss oklarhet kring vad patienter kan efterfråga för något och vad patienten kan få från läkarsidan. Varje sådan här nyhetshändelse som resulterar i en diskussion väcker ju så många frågor.

Frågan om dödshjälp och läkarassisterat döende i Sverige har aktualiserats på senare tid. Detta mot bakgrund av två uppmärksammade fall i Sverige där läkare hjälpt patienter att avsluta sina liv. Den efterföljande debatten har bitvis haft ett hårt tonläge.

Läkaresällskapet anser att frågan om dödshjälp är en medborgarfråga och inte bara en läkarfråga. Sällskapet förordar att man tillsätter en parlamentarisk utredning om läkarassisterat döende. Läkarförbundet, som i grunden är negativt till dödshjälp, har hittills inte varit intresserade av en parlamentarisk utredning eftersom en sådan utredning syftar till att ändra lagar.

Samtidigt är läkarkåren splittrad i frågan. Förra året genomförde förbundet en enkätundersökning bland medlemmarna som bland annat visade att fyra av tio var positiva till en legalisering av dödshjälp. Då uppgav Torsten Mossberg att förbundet med anledning av resultaten intagit en »mer ödmjuk och öppnare attityd« till en utredning av något slag.

Nästa steg i arbetet för Läkarförbundet och Läkaresällskapet är att ta fram utkast och formuleringar för att sedan skicka ett brev till Smer.

Torsten Mossberg pekar dock på att det här inte handlar om att efterfråga en statlig utredning.

– Tanken är ju snarare för att vi från bägge håll ska få ett bättre underlag för den här diskussionen – en gemensam plattform både när vi diskuterar i medierna och när vi uppträder på annat sätt.

Torsten Mossberg fortsätter:

– Sedan kan vi och Läkaresällskapet naturligtvis fortfarande ha lite olika inställning i frågan, men på det här sättet finns en möjlighet att få en gemensam och mer faktabaserad utgångspunkt.

Enligt Mikael Sandlund är Läkaresällskapet fortfarande för en parlamentarisk utredning. Samtidigt framhåller han vikten av att frågan diskuteras.

– Vår inställning är ju att det här måste pratas om, och då helst i ett lugnt och sakligt tonläge eftersom det är en svår och komplex etisk och samhällelig fråga. Då vinner man sällan på att man turnerar samma mer eller mindre upprörda argument. Då kommer man ju inte vidare. Det är jättebra att vi kan ha gemensam linje om att det här ska pratas om.

Huruvida Smer tar till sig skrivelsen och faktiskt gör en kompletterande utredning återstår att se.

– Om de vill eller inte kommer att visa sig. Men det här är i alla fall en gemensam ansats i frågan, säger Torsten Mossberg.

Läs mer:

Läkarförbundet vill ha möte med Läkaresällskapet om dödshjälp

Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

Torsten Mossberg: Vi bör samlas till konstruktivt seminarium

Han agerade rådgivare när Björn Natthiko Lindeblad skulle ta sitt liv

4 av 10 läkare positiva till legalisering av dödshjälp

SÖK HJÄLP OM DU HAR TANKAR PÅ ATT TA DITT LIV

Funderar du eller någon i din närhet på att ta sitt liv? Det finns hjälp att få. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Ett sätt kan vara att ta kontakt med någon av följande organisationer:

Mind Självmordslinjen: prata via chatt eller på telefon 90101

Jourhavande medmänniska: prata via chatt eller på 08-702 16 80

Riksförbundet SPES, drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord: 020-18 18 00

Jourhavande präst: Nås via 112