På onsdagen sa riksdagen som väntat ja till regeringens proposition som utgör nästa del i primärvårdsreformen, men med ett förtydligande tillägg.

Riksdagens beslut innebär i korthet att det från och med den 1 juli 2022 införs i lag att patienternas val av utförare inom primärvården ska ske genom listning.

Listning ska endast kunna ske på vårdcentraler som bedrivs i regionens regi eller som har ett kontrakt med en region, och patienterna får bara lista om sig två gånger per år såvida det inte finns särskilda skäl.

Beslutet innebär också att regionerna ska införa en elektronisk listningstjänst.

Dessutom ges en lagstadgad möjlighet att tillfälligt begränsa antalet listade patienter på en vårdcentral.

Utöver detta klubbades också ett tillägg till lagtexten som handlar om att förtydliga att listning inte ska påverka den enskildes möjlighet att välja en annan utförare av offentligt finansierad öppenvård, exempelvis hos digitala vårdgivare.

Ändringen kom till efter förslag från Centerpartiet som oroades över att den ursprungliga lagtexten skulle medföra en risk för att regionerna »låser in« patienter där de är listade.

Riksdagen riktade också två tillkännagivanden till regeringen. Det ena handlar om att regeringen bör ta fram nationella principer för ersättningar och avgifter i primärvården.

Det andra handlar om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag till nationella ersättningssystem för digital vård. Socialutskottet har uttryckt att det behövs ett särskilt ersättningssystem för digital vård som inte utgör en integrerad del i en vårdkedja, samt att sådan vård inte bör ersättas som utomlänsvård.

Läkarförbundet är positivt till riksdagens beslut. Förbundet anser att den nu klubbade propositionen kommer att öka kontinuiteten och att den pekar ut riktningen mot fast läkare för alla. Samtidigt menar förbundet att den riktningen kunde varit ännu tydligare.

– Läkarförbundet vill se listning på läkare, inte på huset vårdcentralen. Vi hade också velat se att vårdgivare själva ges möjlighet att begränsa antalet listade, för att säkra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och arbetsmiljön för personalen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Läkarförbundet konstaterar också att lagen innebär ett steg i riktning mot införande av listningsbegränsning, men förbundet hade hellre sett att vårdgivare själva skulle ges möjlighet att begränsa sin lista.

Samtidigt pekar Läkarförbundet på att man vill se ytterligare åtgärder för att stärka primärvården. Det handlar bland annat om mer pengar öronmärkta för listning på läkare, statligt finansierade utbildningstjänster och lagstiftning om listning på läkare.

Marina Tuutma, ordförande för Distriktsläkarföreningen, är glad att riksdagen nu klubbat igenom propositionen. Men även hon framhåller att det som saknas är listning direkt på läkare.

– Vi har väntat på det här länge och jag tycker att det är bra att man nu tagit ett beslut. Det är också bra att man inte backade för mycket från den ursprungliga propositionen och att det handlar om fast läkare, även om vi inte är riktigt nöjda med att patienter även fortsättningsvis endast ska kunna lista sig på vårdcentral.

Marina Tuutma är också nöjd över att förslagen om att patienter bara ska få lista om sig två gånger per och att regionerna ska ta fram digitala listningstjänster.

– Nu har vi ett riksdagsbeslut så nu är det bara för regionerna att börja agera.