Under onsdagen tog riksdagen beslut om flera nya tillkännagivanden från socialutskottet. Det innebär att riksdagen riktar uppmaningar till regeringen. Regeringen är inte juridiskt bunden att agera enligt ett tillkännagivande men praxis är att följa riksdagens vilja. Ett av tillkännagivandena handlar om att se över frågan om att införa krav på, och rätt till, kontinuerlig fortbildning för anställda inom vård och omsorg. Tillkännagivandet applåderas av Läkarförbundet.

– Det är välkommet att en riksdagsmajoritet delar vår uppfattning att läkare ska ha rätt till fortbildning och att det kräver tydliga nationella regelverk. Men sedan får gärna riksdagsledamöterna prata med sina partikamrater ute i regionerna, för de kan förbättra möjligheterna till fortbildning redan i dag, säger Sofia Rydgren Stale.

Socialdemokraterna valde dock att reservera sig mot beslutet och tryckte på att ansvaret för fortbildning ligger på arbetsgivaren. Därför behövs inget tillkännagivande till regeringen, enligt partiet.

– Men vi vet ju om att arbetsgivarna brister och inte tar sitt ansvar för att se till att det finns tid och resurser för fortbildning, säger Sofia Rydgren Stale.

Finns det någon risk med den här formuleringen som tydliggör att det inte bara är en rättighet för vårdpersonalen utan också ett krav?

– Det är en balansgång när man väl utformar ett regelverk och det är viktigt att följa det arbetet framåt så att det landar rätt. Vi får inte hamna i ett system där arbetsgivaren inte tar sitt ansvar, men där det drabbar den enskilda yrkesutövaren. Samtidigt har man som enskild yrkesutövare skyldighet att hålla sig uppdaterad, man kan inte tacka nej till fortbildning.

Ett annat tillkännagivande utifrån en motion från Moderaterna gällde att göra en nationell kartläggning av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

– Det ser vi ett stort behov av. För att förstå i vilken riktning man ska gå behöver man ha kartan. Men vi vill egentligen gå ännu längre och tycker att staten ska ta det övergripande ansvaret för dimensionering och samordning av läkares utbildning.

Riksdagen vill också att regeringen ser över frågan om att modernisera abortlagstiftningen för att stärka kvinnors självbestämmande och möjliggöra medicinsk abort i hemmet. Förslaget såg först ut att falla i riksdagen, men efter att Socialdemokraterna ändrat sig i sista stund gick det igenom. »För att det inte ska råda någon oklarhet i var vi står i frågan«, skriver Kristina Nilsson (S), socialutskottets vice ordförande, i en kommentar till Dagens Nyheter. Partiet menar att en förändring redan påbörjats i och med ett regeringsuppdrag som getts till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Om ett år ska myndigheten redovisa vad den senaste forskningen säger om hemaborter. Moderaterna menar dock att det går för trögt och vill se en snabbare lagändring.

Slutligen beslutade riksdagen även att uppmana regeringen att se över vissa övergripande frågor inom mödrahälsovård och förlossningsvård samt frågan om könsstympning.