− Vi har, tillsammans med regionerna, identifierat att avancerad skyddsutrustning för CBRN är ett område där staten bör stödja regionerna. Det behövs en nationell kravställning och standard på CBRN-utrustning för sjukvård, säger Anders Knape (M), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), i ett pressmeddelande.

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. SKR framhåller att CBRN-händelser inträffar sällan, men att det krävs specifik utrustning och kompetens när det sker.

I en hemställan till Socialdepartementet pekar SKR på att det kan ske olyckor vid anläggningar som hanterar farliga ämnen eller kemikalier, kärntekniska olyckor eller terrorattentat. Det här typen av hot kan också uppkomma i händelse av krig.

Tidigare ansvarade Socialstyrelsen för inköp av skyddsutrustning för CBRN åt regionerna. Men 2012 gick ansvaret över till regionerna själva, vilket också fått till följd att det inte finns någon nationell normering avseende skyddsnivå.

Mot den bakgrunden föreslår SKR en statlig samordning som ska säkerställa att skyddsutrustningen är likvärdig oavsett var i landet personalen arbetar. SKR vill att en eller flera myndigheter får i uppdrag att i samråd med regionerna utarbeta en nationellt fastställd kravbild för hälso- och sjukvårdens skydd vid CBRN-händelser.

SKR vill också att staten, om möjligt, också får i uppdrag att köpa in, förvara och fördela CBRN-utrustning till regionerna, samt säkerställa system för service, underhåll, utbildning och övning.

− Vi anser att dessa åtgärder bör vidtas skyndsamt för att säkerställa en god gemensam skyddsnivå inom hälso- och sjukvårdens område, säger Anders Knape.

Läs också:

»Vårt medicinska ansvar är att förebygga så att det aldrig kan hända«