Folkhälsomyndigheten fick tidigare i april i uppdrag av regeringen att ta fram en beredskapsplan för råd, rekommendationer och andra smittskyddsåtgärder för det kommande året ifall spridningen av coronaviruset återigen ökar. Under måndagen överlämnades rapporten med tre tänkbara scenarier till regeringen. Beredskapsplanen ska dock inte ses som en prognos inför framtiden, utan är till för att tydliggöra behovet av insatser i lägen som skulle kunna uppstå, enligt ett pressmeddelande.

I den första modellen, scenario A, cirkulerar ett virus som en stor del av befolkningen redan är immuna mot och som dessutom orsakar mestadels mild sjukdom. En sådan utveckling kräver inga ytterligare smittskyddsåtgärder än de som redan gäller, enligt Folkhälsomyndigheten.

I scenariot B kan viruset i stället kringgå tidigare immunitet, men har fortsatt en begränsad förmåga att orsaka allvarlig sjukdom, bland annat på grund av den immunitet som finns i befolkningen tack vare vaccination och genomgången infektion. Detta scenario liknar spridningen under januari-februari i år. Här bedömer myndigheten att det krävs åtgärder för att skydda individer med ökad risk för allvarlig sjukdom och för att undvika att bemanningen i bland annat vården och omsorgen hotas. Som exempel nämns screening, ökad testning och förstärkta rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdom.

I det tredje och sista scenariot handlar det om ett nytt och förändrat virus med förmåga att kringgå tidigare immunitet samtidigt som viruset har hög benägenhet att orsaka svår sjukdom. Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att detta scenario kan få stora konsekvenser för hälso- och sjukvården, liksom för samhället i stort, och jämför med smittspridningen och sjukdomsbördan under våren 2020. Om ett läge likt scenario C uppstår kan det bli aktuellt med en lagändring i likhet med de tillfälliga pandemilagarna. Andra möjliga åtgärder som nämns är nya deltagartak vid olika tillställningar, utökad smittspårning och allmänna råd om att stanna hemma vid symtom.

I planen pekar också Folkhälsomyndigheten på vikten av att samhällsviktiga aktörer även i fortsättningen planerar för hur en verksamhet ska kunna upprätthållas vid exempelvis personalbortfall. Oavsett utveckling kvarstår också vaccination mot covid-19 som en av de mest grundläggande rekommendationerna.

– Viktigast just nu är att alla som har möjlighet vaccinerar sig enligt rekommendation för att skydda sig själva från allvarlig sjukdom. Samtidigt minskar konsekvenserna för samhället, exempelvis gällande vårdbelastning och frånvaro från arbete, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell i pressmeddelandet.