Turerna kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright fortsätter. Ärendet gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I början av maj avslog kammarrätten ett överklagande från Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF). Precis som förvaltningsdomstolen ansåg kammarrätten att Karin Dahlman-Wright inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Kammarrätten ansåg visserligen att de felaktiga bilderna utgör allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av förfalskning, och att Karin Dahlman-Wright brustit i sitt ansvar när hon granskat och godkänt artiklarna utan att säkerställa att dessa var korrekta.

Men i likhet med förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att Karin Dahlman-Wrights agerande inte i något fall varit så klandervärt och nonchalant att det är fråga om grov oaktsamhet.

Men det tar alltså inte slut där. Nu överklagar nämligen NPOF kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

»Vi har överklagat domen då vi anser att den adresserar frågor av mycket principiell betydelse för vår prövning. Vi bedömer därför att det behövs ett avgörande från högsta instans«, uppger NPOF:s kanslichef Karin Nylén i ett mejl till Läkartidningen och fortsätter:

»Överklagandet är i nuläget bara inskickat men vi har bett om att få återkomma med våra argument för prövningstillstånd«.

Läs också:

Kammarrätten: Karin Dahlman-Wright inte skyldig till oredlighet

Detta har hänt

Oredlighetsärendet kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. Enligt nämnden var de felaktiga bildpubliceringarna att betrakta som förfalskningar i lagens mening. Dessutom ansåg nämnden att hon varit grovt oaktsam.

Det var första gången någon fälldes enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en annan bedömning och upphävde nämndens beslut. Förvaltningsrätten konstaterade förvisso att de felaktiga bilderna är fråga om förfalskningar. Men samtidigt ansåg förvaltningsrätten att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt för att fällas enligt den nya lagen om oredlighet.

NPOF överklagade i sin tur förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Detta eftersom nämnden ansåg att högre instans skulle ta ställning till frågor som har betydelse för tolkningen av lagen.

Tidigare i maj avslog kammarrätten i Stockholm NPOF:s överklagande.