Oredlighetsärendet kring Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare.

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. Enligt nämnden var de felaktiga bildpubliceringarna att betrakta som förfalskningar i lagens mening. Dessutom ansåg nämnden att hon varit grovt oaktsam.

Det var första gången någon fälldes enligt den nya lagen om oredlighet i forskning.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som gjorde en annan bedömning och upphävde nämndens beslut. Förvaltningsrätten konstaterade förvisso att de felaktiga bilderna är fråga om förfalskningar. Men samtidigt ansåg förvaltningsrätten att Karin Dahlman-Wright inte varit grovt oaktsam, vilket är ett krav som måste vara uppfyllt för att fällas enligt den nya lagen om oredlighet.

NPOF överklagade i sin tur förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Detta eftersom nämnden ansåg att högre instans skulle ta ställning till frågor som har betydelse för tolkningen av lagen.

Nu har Kammarrätten i Stockholm beslutat att avslå NPOF:s överklagande.

Kammarrätten anser förvisso att de felaktiga bilderna utgör allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av förfalskning, och att Karin Dahlman-Wright har brustit i sitt ansvar när hon granskat och godkänt artiklarna utan att säkerställa att dessa var korrekta.

Men i likhet med förvaltningsrätten anser kammarrätten att Karin Dahlman-Wrights agerande inte i något fall varit så klandervärt och nonchalant att det är fråga om grov oaktsamhet.

Därmed blir domstolens slutsats att Karin Dahlman-Wright inte har gjort sig skyldighet till oredlighet i forskning avseende de fyra artiklarna. Överklagandet från NPOF ska därför avslås.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer:

Kammarrätten tar upp fuskärende mot förra KI-prorektorn

Friande dom mot Karin Dahlman-Wright överklagas

Karin Dahlman-Wright frias från oredlighet i forskning