Det är i ett yttrande över regeringens lagförslag »Ökad kontroll i hälso- och sjukvården« som Lagrådet väcker frågan.

Den föreslagna ändringen i hälso- och sjukvårdslagen, som regeringen presenterade i början av maj, ska leda till att regionerna i sina avtal med vårdgivarna säkerställer att de privata vårdgivarna följer behovsprincipen. Vårdgivarnas övriga uppdrag, från privatpersoner eller försäkringsbolag, ska inte påverka vårduppdraget från regionerna på ett negativt sätt.

Lagrådet framhåller att lagändringen minskar risken för att försäkringspatienter går före andra patienter som har ett större vårdbehov än de försäkrade. Men enligt den föreslagna lagtexten är det kanske inte att betrakta som negativ påverkan på regionens vård om ett vårdbolag placerar en privatförsäkrad kund med samma vårdbehov före en patient från regionen.

»Måhända är det så att vårdgivaren får prioritera privatfinansierad vård både om vårdbehovet är samma och om det är någorlunda likvärdigt«, skriver Lagrådet.

De poängterar också att det inte heller framgår vilken måttstock som ska användas när storleken på de medicinska behoven ska bedömas, och konstaterar att det är svårt att bedöma hur den nya lagtexten förhåller sig till lagens skrivningar om en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Lagrådsledamöterna anser att det är angeläget att frågorna »behandlas utförligt« i en kommande proposition, eftersom regionerna annars kommer att sakna vägledning för hur de ska utforma sina avtal.

Läs mer:

Ny lag ska förhindra att försäkringspatient får förtur

Föreslås träda i kraft 2024

I lagrådsremissen »Ökad kontroll i hälso- och sjukvården« föreslår regeringen att regionerna ska skriva särskilda avtal med sina privata vårdgivare som syftar till att förhindra att personer med privat sjukförsäkring får förtur till vård. I avtalen ska det framgå hur man säkerställer att uppdraget från regionen inte påverkas negativt av andra uppdrag som vårdgivaren har. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.