Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och E-hälsomyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en försöksverksamhet med miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet som ska bedrivas mellan 2024 och 2027.

Tanken med det hela är att försöka få bukt med problemet med utsläpp av aktiv substans till miljön vid framställning av läkemedel.

Nu föreslår Läkemedelsverket alltså tre kriterier för att en produkt ska få miljöpremie:

Att ange var läkemedlet är producerat, att uppfylla kraven kring hantering av avfall som innehåller aktiv substans och att hålla sig inom gränsvärdena vid utsläpp av aktiv substans till ytvatten.

Försöksverksamheten föreslås omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet och kommer att riktas in på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och smärtstillande läkemedel av typen NSAID.

Kostnaden för miljöpremien får uppgå till max 25,5 miljoner per år under försöksperioden.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast i slutet av oktober i år.