Första veckan i maj rullades Min Vård Gävleborg (MVG) ut brett i regionen. Nu kan alla regionens invånare söka vård digitalt, dygnet runt, till primärvården, den sjukhusbaserade specialistvården och folktandvården.

Patienterna får logga in och svara på frågor om sitt tillstånd i en app eller på en webbsida. Sedan triageras de automatiskt in i fyra kategorier för att få kontakt via video, chatt eller ljud.

Det ska ske inom vissa tidsramar. En prio 3-patient kan exempelvis lovas samtal med en läkare inom 30 minuter. Men det väcker också kritik bland flera läkare.

– I de sjukhusbundna specialiteterna, som ortopedi, kirurgi, medicin eller barnsjukvård, finns alltid risken att man står med något som är betydligt mer brådskade, säger Shayan Wicksell Bukhari, ST-läkare i internmedicin och styrelsemedlem i Gästrike Hälsinge Läkareförening.

– Man kan stå på ett hjärt–lungräddningslarm, operera, eller har ett svårt sjukt barn – och i samband med det få ett meddelande i telefonen som säger att man ska ta kontakt med någon via videochatt inom 30 minuter… det kan påverka våra kollegors arbetsmiljö väsentligt.

Nina Blomgren, verksamhetschef vid Capio Hälsocentral Gävle. Foto: privat

Också i primärvården är läkarna kritiska och menar att MVG-ärenden under jourtid inte ingår i uppdraget.

– Viljan är god och systemet blir säkert jättebra. Men att köra det på våra beredskapsläkare tycker vi är helt orimligt, säger Nina Blomgren, verksamhetschef för Capio Hälsocentral Gävle.

Hon menar att förutsättningarna blir annorlunda: från att ha haft en sovande jour där läkarna bara väcks om en sjuksköterska finner det nödvändigt, till att de måste kontrollera alla »pling i telefonen« som systemet triagerat automatiskt.

– Jag tycker att det förändrar jouruppdraget, säger Nina Blomgren.

En läkare på jour kan också stå upptagen med exempelvis en patient på ett särskilt boende, ett polisiärt ärende, eller ett gällande psykiatrisk tvångsvård. När ett MVG-ärende kommer, är det förvisso inte säkert att läkarna måste ta hand om patienten direkt – det kan vara ett prio 4-ärende som kan vänta flera timmar. Men de måste själva kontrollera det. En sjuksköterska får inte gå in i MVG-ärendena och prioritera dem. Och enligt Nina Blomgren är patientärenden ibland felprioriterade.

– Vi vill ju att en sjuksköterska ska kunna öppna ett ärende och sortera bort patienter som tagit sig igenom systemet fel, eller omedvetet fått en för hög priograd. Vi kan inte ringa våra doktorer på nätterna med gissningar att det kanske är rätt prioritet.

Nina Blomgren och verksamhetscheferna för de andra privata vårdcentralerna har ett nätverk för vårdfrågor i Gävleborg. Den 4 maj, när MVG breddinfördes, skrev de i ett brev till ledningen: »från och med i dag kommer vi inte ta medicinskt ansvar för patientinitierade digitala kontakter som triagerat via triagemotorn i MVG under jourtid«.

I brevet skriver cheferna att de uttryckt invändningar vid upprepade tillfällen.

– Det är upprorsstämning bland läkarna. De känner sig åsidosatta. Och det som upprör mig mest är att Region Gävleborg ser på mina medarbetare som verktyg. Man har tappat fokuset på att det är människor man har med att göra, säger Nina Blomgren.

Också läkare på regiondrivna vårdcentraler har skrivit till ledningen och ifrågasatt att patientflöden ska tas in nattetid. De skriver bland annat: »Vi klarar knappt vårt uppdrag dagtid med allt hårdare prioriteringar och långa väntelistor. Mer arbete nattetid kommer innebära mer frånvaro dagtid, vilket i sin tur leder till en minskad kontinuitet«.

Gästrike Hälsinge Läkareförening har haft förhandlingar med ledningen för införandet av MVG. Föreningen ifrågasätter nyttan med att systemet alls används jourtid.

På en punkt har parterna kommit överens. Prio 2-ärendena, där patienten ska få svar inom tio minuter, kommer för tillfället att omdirigeras till fysiska jourcentraler. Detta efter att läkarföreningen framfört att den korta inställelsetiden inte är förenlig med kollektivavtalet. I höst ska systemet utvärderas och ett nytt beslut om prio 2 tas.

– Vi följer det här ärendet regelbundet, dels genom samverkan med arbetsgivarsidan, dels genom att följa klagomål från läkargruppen via våra ombud, säger Shayan Wicksell Bukhari.

Ledningen för MVG har avböjt en telefonintervju med Läkartidningen med hänvisning till att de har fullt upp med den nyligen driftsatta plattformen. Men i ett mejl till Läkartidningen skriver Simon Nilsson, läkare och utvecklingschef i sjukvården, att invånarna har rätt till god tillgänglighet hela dygnet. Om tjänsten bara var öppen dagtid skulle också att en stor del av nyttan för patienterna gå om intet.

Simon Nilsson skriver även: »Skulle vi upptäcka oväntade och icke-medicinskt motiverade konsekvenser jourtid, exempelvis med undanträngningseffekter dagtid, så kommer de att åtgärdas i våra löpande uppföljningar«.

När det gäller att de privata vårdcentralerna avsäger sig medicinskt ansvar för MVG-patienterna jourtid, säger Simon Nilsson att ansvaret i de enskilda ärendena är det samma som i dag som tidigare. Han ser det som en självklarhet att vårdgivarna använder de system regionen beslutat om.

Han påpekar att sjuksköterskor inte får hantera MVG-ärendena till läkare för att man ska »öka patientsäkerheten, minska mellanhänder i vården, ledtider, administration och garantera integriteten för den enskilde«.