På sistone har det kommit rapporter från en rad länder, däribland Storbritannien, USA, Danmark och Japan, om att barn drabbats av en form av akut hepatit utan känd orsak. I en del fall finns rapporter om akut leversvikt.

Nu går Folkhälsomyndigheten ut med att nio misstänkta fall rapporterats i Sverige så här långt. Enligt myndigheten rör det sig om nio barn – spridda över landet – som insjuknat under perioden november 2021 till april 2022. Myndigheten har rapporterat vidare samtliga fall till den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Enligt statsepidemiolog Anders Lindblom är det mycket ovanligt att barn drabbas av akut hepatit utan känd orsak.

– Folkhälsomyndigheten undersöker om fallen som vi ser nu representerar en ökning av akut hepatit med okänd orsak eller inte, säger han i ett pressmeddelande.

Utvecklingen följs noga av världshälsoorganisationen WHO och de nationella smittskyddsmyndigheterna i EU:s medlemsländer.

Fallen utreds i jakt på något som kan förklara det hela. Huvudhypotesen är att det rör sig om infektion med adenovirus – en stor grupp virus som kan orsaka både luftvägs- och tarminfektioner – men det är inte fastställt ännu.

Folkhälsomyndigheten riktar också en varning till sjukvården.

– Folkhälsomyndigheten har informerat vården i Sverige om utvecklingen för att uppmärksamma på patienter med symtom som behöver utredas som misstänkt fall av hepatit med okänd orsak, säger Anders Lindblom.

Nyligen manade även Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition – som är en del av Barnläkarföreningen – till vaksamhet.

De riktade också en rekommendation till landets barn- och primärvårdsläkare:

  •  Såsom tidigare ska samtliga barn med ikterus och/eller tydligt förhöjda transaminaser, med eller utan associerade symptom såsom trötthet, feber, magtarmbesvär, prompt utredas med avseende på såväl infektiösa som andra orsaker till leversjukdom.
  • I utredningen avseende viral orsak föreslås nu tillägg för lokalt tillgänglig diagnostik av adenovirus i form av PCR-prov från serum/plasma/helblod och/eller luftvägar/avföring.