När utredaren Anna Nergårdh 2020 lämnade sitt slutbetänkande i utredningen om god och nära vård lade hon fram två alternativa förslag när det gäller systemet med läkare och fysioterapeuter på nationella taxan. Båda alternativen innebär att lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) upphävs.

Läkarförbundet var kritiskt till utredningsförslagen. Men förra våren tog förbundet tillsammans med Fysioterapeuterna och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) fram ett eget gemensamt förslag som skulle kunna ersätta nationella taxan.

Det gemensamma förslaget bygger på ett av de två alternativ som lades fram av Anna Nergårdh. Det innebär att dagens system vidareutvecklas till ett kompletterande nationellt system som ska skapa förutsättningar för mindre vårdetableringar i glesbygd med staten som medfinansiär.

En skillnad jämfört med utredningsförslaget är att systemet i det gemensamma förslaget inte bara ska kunna användas i glesbygd. En annan skillnad är att även specialister i allmänmedicin ska kunna ansluta sig till systemet och bedriva småskalig verksamhet.

I parternas förslag beskrivs också hur systemet med småskalig vårdverksamhet skulle kunna integreras med övrig sjukvård, exempelvis vad gäller journalföring, kvalitetsregister, utbildning och forskning.

Men för att genomföra förslaget krävs ny lagstiftning. Därför skickade Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR förra våren en hemställan till regeringen om fortsatta samtal.

Nu, ett år senare, meddelar regeringen att man beslutat att ge en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny modell som ersätter dagens nationella taxa kan se ut.

– Sverige måste ha ett system som främjar en jämlik vård på lika villkor. Den nya modellen som ska ersätta den nationella taxan ska stimulera etablering i glesbygd och bättre integrera de aktuella vårdgivarna med övrig hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Utredare blir Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård 2030 i Region Uppsala. Enligt regeringen ska hon i utredningsarbetet beakta det gemensamma förslag som Läkarförbundet, Fysioterapeuterna och SKR lagt fram samt föra dialog med dessa parter.

Utredaren ska även föreslå hur vården ska kunna följas upp och hur det kan säkras att vårdgivare som ersätts enligt den nya modellen kan ta emot studenter för utbildning.

Läkarförbundet välkomnar utredningen.

– Det är välkommet att regeringen nu går vidare med vårt krav på en modernisering av den nationella taxan. Läkarförbundet är måna om att en modernisering av den nationella taxan ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av valfrihet och mångfald av vårdgivare. Många patienter som väljer små privat drivna verksamheter gör det för att de värdesätter kontinuiteten med läkaren, säger förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj nästa år.

Läs mer:

Läkarförbundet kräver svar om nytt system för nationella taxan

Läkarförbundet och SKR vill ha nytt system för nationella taxan

Stensmyren: Nergårdhs förslag inte bättre än nationella taxan