Redan före coronapandemin fanns det brister i regionernas och kommunernas försörjningsberedskap, som dessutom hade påtalats ett antal gånger. Även om regeringen visserligen beslutade om flera utredningar i frågan gör Riksrevisionen i sin nya rapport bedömningen att regeringen och ansvariga myndigheter tidigare borde ha gjort mer.

– Regeringen och ansvariga myndigheter har varken ställt tydliga krav på beredskapslager eller erbjudit vägledning om hur de ska byggas upp, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

I februari 2020, strax innan smittspridningen drog i väg, uppmanade Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap regionerna att öka sina lager av personlig skyddsutrustning. Samtidigt köpte Socialstyrelsen in en del på eget initiativ. Först i mitten av mars fick dock myndigheten i uppdrag av regeringen att säkra varuförsörjningen i vården och omsorgen. Då var bristen på skyddsutrustning redan ett faktum, enligt rapporten, och det lilla som fanns att köpa var dyrt.

– Socialstyrelsen kompletterade delvis glappet mellan huvudmännens egna inköp och deras behov. Men Arbetsmiljöverkets snabbspår, som tillgängliggjorde stora mängder godkänd skyddsutrustning, dröjde och Socialstyrelsen kunde inte dra nytta av det för sina inköp när behoven var som störst. Regeringen avsatte också betydande belopp för regionernas och kommunernas egna inköp, säger Henrik Segerpalm, projektledare för granskningen.

I rapporten »Statens insatser för att säkra skyddsutrustning – krishantering till ett högt pris« framgår också att staten saknade den information om regionernas och kommunernas tillgång till skyddsutrustning som krävdes för att kunna ge stöd vid en kris. För att undvika en akut brist behöver myndigheterna ha tillgång till information om lagerhållningen av olika produkter, menar Riksrevisionen.

Det är också otydligt i vilka lägen staten ska bidra med resurser i en kris. Samverkan mellan olika myndigheter behöver också förbättras, enligt rapporten. Som exempel nämns att Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket inte lyckades enas om ett gemensamt budskap om hur skyddsutrustning skulle användas och att länsstyrelserna inte visste om de hade mandat att bistå Socialstyrelsen med att hämta in information från kommunerna.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att bland annat förtydliga förväntningarna på myndigheterna att agera proaktivt vid kriser. Socialstyrelsen bör också få möjlighet att hämta in information om beredskapslagren i landet. Det behöver även förtydligas när Socialstyrelsen ska bistå med resurser till regioner och kommuner. Till Socialstyrelsen ges rekommendationen att stärka stödet till den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap, genom att samarbeta med länsstyrelserna.