Självvald, eller brukarstyrd, inläggning innebär att vissa slutenvårdsplatser i psykiatrin öronmärks för svårt sjuka patienter som själva kan lägga in sig när de tycker att det behövs.

Vårdformen har fått snabb spridning. Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjort – och som Läkartidningen berättat om – hade 18 av 21 regioner infört självvald inläggning i slutet av förra året. Hur regionerna utformat det hela och vilka patientgrupper som kommer i fråga skiljer sig dock åt en hel del.

Nu får myndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram rekommendationer på området till regionerna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast sista mars nästa år. 500 000 kronor får myndigheten lägga på det hela i år.

Socialstyrelsen ska dessutom stimulera och stärka det nationella arbetet med personcentrerad vård och omsorg för personer med komplex psykiatrisk problematik. Det handlar bland annat om att föreslå åtgärder för att förbättra vården för den här patientgruppen och om att sprida kunskap om metoder och arbetssätt till exempelvis sjukvårdspersonal.

Det här uppdraget ska slutredovisas senast 1 september 2025. 2 miljoner kronor får myndigheten använda i år för att genomföra det.

I rapporten som kom i slutet av förra året konstaterade Socialstyrelsen också att det vetenskapliga stödet för vårdformen fortfarande är skralt. Pontus Strålin, medicinskt sakkunnig i psykiatri, sa dock till Läkartidningen att det »ändå kan finnas starka skäl för att det här är en värdefull insats«.

Läs också:

Självvald inläggning i psykiatrin har fått snabb spridning i landet