Nu har alltså nämnden för nationell högspecialiserad vård satt ner foten i frågan om vilka tre regioner som får tillstånd att bedriva nationell vård för patienter med allvarligt självskadebeteende. Det blir Västra Götalandsregionen, Region Stockholm och Region Skåne. Skåne och Stockholm ska även ta emot barn.

Enligt beslutet ska patienter med allvarligt, livshotande, omfattande och upprepat självskadebeteende bedömas och eventuellt behandlas vid de nationella vårdenheterna.Enligt sakkunniggruppen skulle ungefär 100 patienter per år behöva heldygnsvård vid en nationell enhet.

I Skåne – som alltså ska bedriva vård för både vuxna och barn – har vuxenpsykiatrin i Lund lång erfarenhet av utredning och behandling med svårbehandlat självskadebeteende.

Inom uppdraget för nationell högspecialiserad vård ska nu ett tvärprofessionellt konsultationsteam startas. Det ska bland annat bistå med kartläggning, bedömning, förslag på insatser, utbildning och handledning.

– Med ett konsultationsteam som kan bistå med insatser och stöd för patienten i dess närmiljö hoppas vi kunna sprida kunskap och fortsätta utveckla vården både regionalt och nationellt, säger Eva-Lena Brönmark, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin Lund i ett pressmeddelande.

Nämnden satte också ned foten när det gäller svårbehandlade ätstörningar. Skåne, Stockholm, Uppsala, Västernorrland och Västra Götalandsregionen får tillstånd att bedriva vård. Stockholm, Uppsala och Västra Götalandregionen ska även ta emot barn.

På Akademiska sjukhuset har inflödet av nya patienter med ätstörningar ökat de senaste åren, enligt Tea Sundsten, biträdande verksamhetschef för psykiatri och sektionschef för affektiva sjukdomar. I ett pressmeddelande kommenterar hon beslutet om nationell högspecialiserad vård:

– Patienter ska kunna erbjudas jämlik vård och vi vet att vården skiljer sig åt i landet. Fördelen med en koncentration till färre sjukhus är att kompetens kring ätstörningsvård och forskning samlas och på så sätt kan utvecklas vidare.

Enligt Socialstyrelsen sker övergången till nationell högspecialiserad vård den 1 januari 2023 för svårbehandlat självskadebeteende och den 1 december 2023 för svårbehandlade ätstörningar.

– Detta är de första vårdområdena inom psykiatrin som inkluderas i systemet för nationell högspecialiserad vård och därmed ett viktigt steg när det gäller utvecklingen av den psykiatriska vården., säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och ordförande i nämnden för nationell högspecialiserad vård i ett pressmeddelande.

Nämnden fattade dessutom beslut om svåra kroniska lungsjukdomar hos barn, prematuritetsretinopati, osteogenesis imperfecta respektive stamcellstransplantation vid systemisk skleros. Läs mer om samtliga beslut här.

Läs även:

Sahlgrenska öppnar högspecialiserad enhet för självskadepatienter